Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten

Via de Natuurbeschermingswet 1998 wordt de bescherming geregeld van Natura 2000-gebieden (Europees belang) en de Beschermde Natuurmonumenten (nationaal belang). Het doel van de Natuurbeschermingswet 1998 is het beschermen van terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Voor elk gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Uitgangspunt daarbij is de ‘gunstige staat van instandhouding’ van natuurlijke habitats en soorten. In de Natuurbeschermingswetgebieden is een vergunningenstelsel van kracht voor schadelijke handelingen. Bij de voorbereiding van een ruimtelijk pan moet worden onderzocht of de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op de gunstige staat van instandhouding.

De begrenzing van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is hier te vinden.

Meer informatie over Natura 2000-gebieden is te vinden op deze website.

Momenteel is een Nieuwe Natuurwet in voorbereiding die de Natuurbeschermingswet vervangt.

Ecologische Hoofdstructuur

Het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden noemen we de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In het Natuurpact hebben de provincies met het rijk afgesproken om tot 2027 80.000 hectare natuur in te richten.

De EHS is opgenomen in de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. Hierin verplicht de Provincie Utrecht gemeenten om de gronden die aangewezen zijn als EHS te beschermen. Dit kan door in het bestemmingsplan een passende bestemming op te nemen met beschermde regels op het gebied van gebruik, bouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden. De begrenzing van de EHS is te vinden op de interactieve kaart van de Provincie Utrecht.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI