Omgevingsvisies en ruimtelijke plannen

Omgevingsvisies en ruimtelijke plannen

Wij streven ernaar overheden zo goed mogelijk te adviseren over het opnemen van een duurzame leefomgeving in de verschillende omgevingsvisies en plannen.

De Omgevingswet die in 2016 aangenomen is en per 1 januari 2024 in werking treedt, bepaalt dat de provincie en gemeenten een Omgevingsvisie moeten opstellen voor hun hele grondgebied. Thema’s die belangrijk zijn voor de NMU, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, natuur en landschap, hebben een sterk ruimtelijke component en raken aan onze fysieke leefomgeving. Daarom adviseren wij overheden hoe ze een duurzame leefomgeving goed kunnen opnemen in de verschillende omgevingsvisies en plannen.

Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Samen met Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN leveren wij belangrijke input voor de provinciale omgevingsvisie en verordening en hebben wij een gezamenlijke visie Groen en Gezond ontwikkeld. Deze visie hebben we uitgewerkt in een aantal concrete punten en richtlijnen. Verder participeren we in het tourteam en gebiedsbijeenkomsten, denken we mee met bestuurders en politiek en betrekken we onze achterban actief bij dit proces.

Gezamenlijke visie Groen en Gezond

Gemeentelijke Omgevingsvisies

Daarnaast leveren wij ook input voor gemeentelijke omgevingsvisies. Momenteel werken we aan document met concrete bouwstenen hoe gemeenten duurzaamheid vorm kunnen geven in hun Omgevingsvisies en –plannen. Waar nodig of mogelijk participeren wij in lokale bijeenkomsten, met betrokkenheid van onze achterban.

Cursus ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’

Via het Adviespunt Ruimte bieden wij informatie over ruimtelijke plannen, natuurbescherming en het uitoefenen van invloed. Het Adviespunt Ruimte van de NMU organiseert twee keer per jaar de cursus ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’ voor geïnteresseerde inwoners en belangengroepen. In deze cursus leer je over de hoofdlijnen van de Omgevingswet en de belangrijkste instrumenten (omgevingsvisie en -plan), met daarin aandacht voor onderwerpen zoals natuurbescherming, milieu en duurzaamheid. Je leert ook hoe je als bewoner of ‘groene groep’ effectief invloed kunt uitoefenen op besluitvormingsprocessen over ruimtelijke plannen. De cursus bestaat uit twee avonden die samen één geheel vormen. Hou onze Activiteiten in de gaten om op de hoogte te blijven wanneer de volgende cursus gepland staat.

Vragen of meer weten? Neem contact op met Martha of Milan!

Profiel Martha Harssema

Martha Harssema

Projectleider natuurinclusieve samenleving – ruimtelijke ordening

06 38 080 829 E-mail LinkedIn
Profiel Milan van Hulst

Milan van Hulst

Projectleider natuurinclusieve samenleving – ruimtelijke ordening

06 41 525 784 E-mail