Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De NMU streeft naar een agrarische sector in Utrecht die in harmonie is met zijn omgeving. Zonder schadelijke uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Er zijn geen harde grenzen tussen natuur en landbouw en Utrechtse landbouwproducten worden zoveel mogelijk regionaal afgezet, tegen een eerlijke prijs voor de boeren.

De agrarische sector in Utrecht heeft een enorme impact op het landschap, de natuur en de leefomgeving. Het veroorzaakt vermesting in natuurgebieden en resulteert in een sterke afname van biodiversiteit in landelijke gebieden. Bovendien draagt de landbouw aanzienlijk bij aan klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan, en het intensieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor veevoer. Daarnaast staan veel agrarische bedrijven ook economisch onder druk.

 

Samenwerking

Er is een noodzaak tot verduurzaming van de landbouwsector. Hier worden ook al belangrijke stappen in gezet. Het Rijk en de provincies werken aan de nadere invulling van de begrippen kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Waterschappen werken samen met boeren aan maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Veel boeren zien zelf ook in dat een omslag nodig is en zij denken na over een natuur- en milieuvriendelijkere bedrijfsvoering. De NMU heeft een netwerk van duurzame boeren in de provincie Utrecht opgebouwd: boeren die in hun bedrijfsvoering al zoveel als mogelijk inzetten voor biodiversiteit, landschap, verbetering van de waterkwaliteit of de besparing van energie. Dit netwerk betrekken we bijvoorbeeld bij projecten of het organiseren van excursies of bijeenkomsten. Nieuwe agrariërs zijn altijd welkom om zich aan te sluiten bij het netwerk.

Vragen of interesse? Neem contact op met het team!