Natuurorganisaties in filmpje: ‘Bescherm Natuurnetwerk Nederland!’

december 16, 2020

Natuurorganisaties vragen aandacht voor Natuurnetwerk Nederland in filmpje

Op woensdagochtend 16 december 2020 hebben de 5 Utrechtse natuurorganisaties de vergaderende Provinciale Statenleden opgeroepen om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) krachtig te beschermen. Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN deden dat met een filmpje. Ze waarschuwen dat het nieuwe provinciale beleid de natuur mogelijk niet voldoende gaat beschermen. 

Dreigende aantasting door uitzonderingen

De organisaties vinden zo’n oproep nodig omdat de provincie in het nieuwe beleid (de Omgevingsvisie en de interim Omgevingsverordening) het beschermen, instandhouden en versterken van natuurgebieden als doel heeft benoemd. Ze ondersteunen dat doel van harte, maar vrezen tegelijkertijd dat dit doel met het nieuwe beleid niet gehaald gaat worden. Allereerst zien de organisaties dat het nieuwe beleid (opnieuw) veel uitzonderingen mogelijk maakt waarmee het Natuurnetwerk toch aangetast kan worden. Ook zijn er veel plannen in de maak waarbij bestaand NNN-gebied wordt bedreigd.

De belangrijkste bedreigingen

Hieronder staan de belangrijkste bedreigingen van het NNN. Daarbij gaat het niet alleen om oppervlakteverlies, maar ook om verstoring door (intensivering van) menselijke aanwezigheid, licht, geluid, betreding, bronbemaling bij bouwactiviteiten, etc. Het verstoorde omliggende NNN wordt hierdoor veel minder geschikt voor dier- en plantensoorten.

Verdere aantasting niet toestaan

Zeker zolang het huidige NNN nog niet gereed is en het gebied ondertussen ook bedreigd wordt door verdroging, stikstof en toenemende recreatiedruk, moet verdere aantasting door extra bebouwing en intensivering van menselijk gebruik niet worden toegestaan, vinden de organisaties.

Nieuwe ontwikkeling: ‘nee, tenzij’

De organisaties hebben de Statenleden daarom opgeroepen in de Interim Omgevingsverordening terug te keren naar het zogenaamde ‘ Nee, tenzij’-principe. Dit principe gaat er vanuit dat nieuwe ontwikkelingen in het NNN, verboden zijn, tenzij er sprake is van groot openbaar belang, er geen reële alternatieven zijn, de aantasting van het NNN zoveel mogelijk wordt voorkomen en de restschade wordt gecompenseerd. Dat zou betekenen dat nut, noodzaak en de locatie van nieuwe ontwikkelingen in het NNN veel beter onderzocht moeten worden. De ervaring leert immers dat uitzonderingsmogelijkheden die het beleid biedt ook benut zullen worden door ontwikkelaars. En die uitzonderingen helpen niet om de natuur in stand te houden. Zie voor meer informatie ook de eerdere zienswijze op de Omgevingsverordening.

Het filmpje is hier te zien. Het is gemaakt door Robin Hardeman, student communicatie en media design aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en voormalig stagiair bij de NMU.

Tags:
Profiel Milan van Hulst

Milan van Hulst

Projectleider natuurinclusieve samenleving – ruimtelijke ordening