Zienswijze provinciale Omgevingsvisie vraagt om zorgvuldige afwegingen

november 9, 2020

Zienswijze Omgevingsvisie vraagt om zorgvuldige ruimtelijke afwegingen en een natuuroffensief

Zorgvuldige afwegingen bij woningbouw, sterke bescherming van natuur en landschap en een goede landschappelijke inpassing van duurzame energie, dat zijn de kernpunten uit de zienswijze op de provinciale Omgevingsvisie die de samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties hebben ingediend.

Tot en met 2 november lagen de Ontwerp Omgevingsvisie en de Ontwerp Interim Omgevingsverordening ter inzage. De NMU heeft samen met het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN Natuureducatie zienswijzen ingediend op beide ontwerpen.

U kunt hier onze zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie downloaden.

U kunt hier onze zienswijze op de Ontwerp Interim Omgevingsverordening downloaden.

Hieronder geven wij u een sterk verkorte weergave van onze zienswijzen.

Zorgen over woningbouw

In de nieuwe Omgevingsvisie wordt er door de provincie veel ruimte geboden aan woningbouw. Wij hebben daarbij grote zorgen over de mate waarin dat gebeurt, de manier waarop dat gebeurt en de mate waarin het landelijk gebied hierbij voldoende bescherming geniet. Bovendien vinden we de regels van de provincie over duurzame woningbouw nog niet duurzaam genoeg. Wij hebben bij de provincie aangegeven in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening veel zorgvuldiger om te gaan met deze afwegingen en ambities om te verduurzamen en natuur en landschap te beschermen flink op te schroeven.

 

Natuuroffensief nodig

De provincie wil graag de groei van de regio faciliteren en heeft dus de ambitie hoge aantallen nieuwe woningen bij te bouwen. Maar die hoge ambitie verdwijnt naar onze mening als het om natuur en landschap gaat, terwijl de urgentie voor deze onderwerpen groot is. Natuur en landschap staan onder druk als gevolg van allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast heeft de natuur het zwaar en vindt er een zorgwekkende afname van biodiversiteit plaats, onder andere als gevolg van klimaatverandering, verdroging en stikstofdepositie. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan meer natuur en groen dichterbij onze woonomgeving, zoals zeer zichtbaar wordt in de huidige periode als gevolg van het coronavirus. Wij hebben bij de provincie gepleit voor een natuuroffensief om voldoende tegenwicht te bieden aan het verstedelijkingsoffensief. En zo’n offensief bestaat wat ons betreft uit het realiseren van bestaande natuuropgaven, het realiseren van nieuwe natuur en groene gebieden, het versterken van natuur en landschap en het vormgeven van natuurinclusieve landbouw.

 

Zorgvuldige inpassing van duurzame energie mét participatie

Voor wat betreft duurzame energie zijn de doelstellingen in de Omgevingsvisie hoog. Dit juichen wij toe, want de opgave is groot en we moeten op zoek naar zo veel mogelijk manieren om duurzame energie op te wekken om deze doelstellingen te halen. Wij pleiten echter wel voor een echt duurzame energietransitie, dat wil zeggen met een zorgvuldige landschappelijke inpassing en met voldoende (óók financiële) participatie van omwonenden en stakeholders. En op beide onderwerpen schieten de Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening in onze ogen nog te kort.

 

Over de Omgevingsvisie en onze betrokkenheid

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, die gaat over onze fysieke leefomgeving. De provincie werkt daarom op dit moment aan het opstellen van een Omgevingsvisie waarin wordt beschreven hoe de provincie er in 2050 uit moet zien, en aan een bijbehorende Omgevingsverordening waarin de beleidsregels staan opgenomen. We hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, bereikbaarheid, energietransitie en het versterken van natuur en landschap. Allemaal belangrijke ruimtevragers. Voor de kwaliteit van de leefomgeving staat er dus veel op het spel de komende decennia. De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties trekken samen op om de provincie zo goed mogelijk van input te voorzien en belangen ten aanzien van natuur, milieu en duurzaamheid zo goed mogelijk te behartigen.