Cultuurlandschap Vinkeveense Plassen bedreigd

maart 20, 2017

Cultuurlandschap Vinkeveense Plassen bedreigd

Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zijn ontsteld over de verkoop van 44 legakkers door het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Hierover is vanavond de eerste voorlichtingsavond in Vinkeveen.

cultuurlandschap
Foto: Natuurmonumenten

Legakkers zijn lange stroken land, die nog stammen uit de tijd dat er turf werd gewonnen in het gebied. Ze vormen daarmee een hoge cultuurhistorische waarde van het Nederlandse cultuurlandschap. Het onderhoud van de eilanden zou te duur zijn.

De organisaties vinden onderhoud van de legakkers een taak van de overheid; het gaat om behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed en van natuurwaarden. Daarom roepen Natuurmonumenten en de NMU het recreatieschap op om verkoop van de eilandjes nu stop te zetten. Het komende jaar kan dan gebruikt worden om een goed plan te maken voor behoud van de eilanden.

Natuurmonumenten en de NMU sluiten zich daarmee aan bij het eerdere pleidooi van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en De Groene Venen uit Vinkeveen. Verkoop aan particulieren leidt vrijwel zeker tot een enorme verrommeling van het landschap. Bovendien zal verkoop ertoe leiden dat de eilanden niet meer openbaar toegankelijk zijn en kunnen bezoekers niet meer genieten van dit unieke stukje cultuurlandschap. De legakkers komen in handen van verschillende eigenaren, die daar willen bouwen en steigertjes aanleggen. Ook moeten deze eigenaren zelf het onderhoud gaan uitvoeren, wat ieder naar eigen goeddunken zal doen.

Op dit moment is de bescherming van de eilanden door de overheid onvoldoende om deze verrommeling te stoppen; er is ook geen plan om dit na verkoop te verbeteren. Het huidige bestemmingsplan stelt hiervoor weliswaar regels, maar in de praktijk blijkt dat de gemeente nu al onvoldoende zorgt dat deze regels worden nagekomen.

De legakkers vormen eilandjes waarop dagrecreatie plaatsvindt. De overheid heeft het recreatieschap de verantwoordelijkheid gegeven om de openbare recreatieve voorzieningen, en dus de eilanden, in het gebied te beheren en te onderhouden. Met het verkopen van de eilanden voert het recreatieschap dus zijn primaire taak niet uit, zonder dat er een plan is gemaakt om het verdwijnen van de eilandjes te voorkomen en de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen.