Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Onderbouwing

Onderbouwing

Als de gemeente een besluit neemt over een plan of project is een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ nodig. Daarin wordt verslag gedaan van alle onderzoeken en worden alle belangen tegen elkaar afgewogen. Op deze pagina zijn de onderwerpen beschreven die in een goede ruimtelijke onderbouwing aan de orde dienen te komen.

Een belangrijke leidraad voor ruimtelijke plannen is het beleid van de Provincie Utrecht, weergegeven in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013. Hierin staan regels waaraan ruimtelijke plannen moeten voldoen en waar alleen vanaf geweken kan worden met een goede motivatie.

Interactieve kaarten behorende bij de onderstaande onderwerpen zijn te bekijken via de website van de Provincie Utrecht.

 Het Kenniscentrum Infomil heeft een Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu samengesteld met uitgebreide informatie per onderwerp. Deze is te raadplegen via de website.

Beleidskader

In elk plan hoort een beschrijving van het bestaande beleid opgenomen te worden. Het gaat daarbij om het relevante beleid van bijvoorbeeld rijk, provincie, waterschap en natuurlijk de gemeente zelf.

Natuur en landschap

Bij het maken van plannen moet rekening gehouden worden met de bestaande natuur- en landschapswaarden. Bij de natuurwaarden wordt een onderscheid gemaakt in de bescherming van gebieden en de bescherming van soorten. De pagina ‘Bescherming natuur en landschap‘ gaat hier verder op in.

Milieu

Bij het maken van plannen moet rekening gehouden worden met de milieuaspecten, zoals bodemkwaliteit, geurhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, industrielawaai en bedrijfszonering. Het gaat daarbij zowel om de invloed van de milieuaspecten op de nieuwe ontwikkeling als andersom.

Risico’s op het gebied van externe veiligheid zijn terug te vinden op de landelijke Risicokaart.

Water

In ons land moet in een vroeg stadium rekening gehouden worden het water: regenwater, grondwater, drinkwater, vuil water en riolering. Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de Watertoets worden doorlopen. Het waterschap kijkt of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en geeft een wateradvies.

Meer informatie over de watertoets is te vinden op deze website van het Kenniscentrum Infomil.

Cultuurhistorie

Gemeenten zijn sinds de aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening in 2012 verplicht erfgoed mee te wegen bij het opstellen van bestemmingsplannen. Dat is nogal een brede taakomschrijving en niet per se eenvoudig. Daarom heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Handreiking erfgoed en ruimte ontwikkeld. Onder erfgoed vallen onder andere archeologische vindplaatsen, monumenten en beschermde dorpsgezichten.

Een ander belangrijk aspect binnen het thema cultuurhistorie zijn de molenbiotopen. Een molenbiotoop beschermt de vrije windvang van de windmolen en zorgt tevens voor een vrij zicht op de molen zodat deze als herkenningspunt in het landschap behouden blijft. Meer informatie over molenbiotopen is te vinden op deze website.

Verkeer, vervoer en parkeren

Zeker bij grotere plannen dient onderzocht te worden wat de gevolgen zijn voor het verkeer. Neemt het aantal verkeersbewegingen sterk toe? En waar gaan de auto’s rijden en parkeren? Een gemeente hanteert daarbij parkeernormen. In geval van nieuwe geluidsgevoelige functies, zoals woningen, dient getoetst te worden of het wegverkeerslawaai ter plekke wel binnen de gestelde normen valt.

Financieel-economische uitvoerbaarheid

Bij ieder plan dient de financieel-economische uitvoerbaarheid aangetoond te worden. Het gaat daarbij om de onderbouwing wie de kosten op zich neemt voor de uitvoering van het project en voor de plankosten. Meestal laat een gemeente in een overeenkomst vastleggen dat de initiatiefnemer van het plan deze kosten voor rekening neemt. In deze overeenkomst dient tevens vastgelegd te worden wie eventuele kosten van planschade betaald.

Nicolette BuiterLinkedin profiel van Nicolette Buiter
Juridisch medewerker RO & milieu
Telefoonnummer: 06 41 525 784
n.buiter@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI