Bescherming natuur en landschap

Bescherming natuur en landschap

Er bestaan diverse soorten beleid, plannen en initiatieven voor de bescherming van natuur en landschap. Hieronder volgt een korte weergave van de beschermingsonderdelen binnen de ruimtelijke ordening.

Bescherming natuur

Vanaf 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Daarmee zijn de oude Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet vervallen. Deze drie wetten zijn overgegaan in de Wet natuurbescherming.

Bij de bescherming van natuur wordt in de ruimtelijke ordening onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Klik op beide onderwerpen voor een verdere beschrijving.

Kap van bomen

Bomen mogen vaak niet zomaar worden gekapt. Er zijn regels die bossen en bomen beschermen. Daaraan moeten particulieren en overheden zich houden. Maar in bepaalde gevallen vindt ook de NMU kap begrijpelijk. Lees hier meer over kap van bomen.

Bescherming landschap

Het landschap in de provincie Utrecht is bijzonder gevarieerd. De verschillende landschappen dienen behouden en versterkt te worden. Het wettelijk kader voor de bescherming van de Utrechtse landschappen is vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening. De interactieve kaarten behorende bij de Structuurvisie en Verordening zijn hier te raadplegen.

Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen

Ter ondersteuning bij de bescherming van het landschap heeft de Provincie Utrecht de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen opgesteld. In de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen verzamelt de provincie alle gegevens over de landschappen – beschrijving, geschiedenis, bodem, ontwikkelmogelijkheden etc. – met als doel de belangrijkste kwaliteiten te beschermen en versterken. De gids beschrijft niet alleen de huidige landschapskwaliteiten, maar ook hoe we daar rekening mee kunnen houden bij ruimtelijke ontwikkelingen. De kwaliteitsgids wordt daarom als richtsnoer en inspiratiebron gebruikt door professionals die werkzaam zijn in het landschap om plannen en projecten verder te helpen.

Gebiedscommissies Agenda Vitaal Platteland

De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is een meerjarenprogramma waarin provincies, gemeenten, boeren en maatschappelijke organisaties werken aan een krachtig landelijk gebied. Tegelijkertijd is ruimte nodig voor agrarische bedrijvigheid in het buitengebied, zonder dat dit ten koste gaat van cultuurhistorie, natuur of landschap. De Provincie Utrecht is verdeeld in twee AVP-gebieden; Utrecht Oost en Utrecht West. Elk gebied is een samenwerkingsverband van gemeenten, waterschappen en diverse organisaties, waaronder ook de NMU.

Tags:

Voor meer informatie: