Subsidies voor duurzame daken

Subsidies voor duurzame daken

Een aantal gemeenten en waterschappen stellen subsidies beschikbaar voor het aanleggen van duurzame daken. Hieronder vind je per gemeente, waterschap of provincie wat er mogelijk is met de verduurzaming van jouw dak.

Subsidie van de provincie Utrecht

 

 • Subsidieregeling voor klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving

  De provincie heeft een subsidie waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en klimaatbestendigere woonomgeving. Het geld is bijvoorbeeld voor vergroening van een straat, speelplek of bedrijventerrein, of het aanleggen van biodiverse groene daken van minimaal 40 vierkante meter. 

  De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie, is dat het initiatief de leefomgeving groener, gezonder en klimaatbestendig wilt inrichten. De diversiteit aan subsidiabele projecten die hierbinnen vallen is groot: van het aanleggen van kleine bossen en parken in verstedelijkte gebieden, tot het uitvoeren van bewustwordingscampagnes, onderzoek of innovatie.  

  Subsidie kan worden verstrekt aan rechtspersonen, zoals verenigingen van eigenaren (VvE’s), bedrijven, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen, sport-, onderwijs- en kennisinstellingen in de provincie Utrecht. 

  • De subsidieregeling loopt tot 30 november 2024 
  • Maximale subsidie per initiatief is € 50.000. Maximaal 50% van de kosten worden vergoed. 
  • Lees meer via deze link. 

 

Subsidies van waterschappen

 

 • Subsidieregeling De Stichtse Rijnlanden

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kent de Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven. Per aanvraag voor een groen dak stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap maximaal 30% van de kosten betaalt. De subsidieregeling wordt alleen aangeboden in gemeenten waar de gemeente zelf geen subsidieregeling heeft. En alleen collectieve initiatieven worden gesubsidieerd: HDSR houdt een minimum van 8 particulieren aan. Tot slot vraagt HDSR een actie om waterbewustzijn te vergroten, bijvoorbeeld via een krantenartikel, sociale media of een spreekbeurt op school.

  Meer informatie bij HDSR.

 • Subsidieregeling Vallei en Veluwe

  Waterschep Vallei en Veluwe kent de Subsidieregeling Stedelijk gebied. Na een korte stop op de subsidieaanvragen voor particulieren zijn er nu weer mogelijkheden om een subsidie aan te vragen. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd die het aantrekkelijker maken voor een initiatiefnemer om een subsidie aan te vragen. Zo is het maximum subsidiebedrag gewijzigd naar 50.000 euro.

  Meer informatie bij Vallei en Veluwe.

 

Subsidies van gemeenten

 • Amersfoort

  In Amersfoort kunnen verenigingen van eigenaren, eigenaren en huurders van woningen, schuren, bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed én woningcorporaties subsidie aanvragen voor de aanschaf van materiaal voor het vergroenen van daken.

  Er moet minimaal 6 m2 worden vergroend en het waterbergend vermogen moet minimaal 15 liter per m2 bedragen. Het subsidiebedrag loopt op naarmate de meerwaarde voor het klimaat toeneemt:

  Type  Vegetatiepakket  Waterbergend vermogen  Subsidiebedrag 
  1 Sedum 15-49 L/m2 € 20/m2
  2 Sedum > 50 L/m2 € 30/m2
  3 Biodivers 15-49 L/m2 € 30/m2
  4 Biodivers > 50 L/m2 € 40/m2

  Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is €20.000,-

  De subsidieaanvraag voor bedrijfspanden en vastgoed loopt van 1 maart 2023 tot en met 31 oktober 2026 of tot het subsidieplafond van €600.000,- bereikt is.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Amersfoort op www.amersfoort.nl/subsidies

 • Baarn

  In Baarn wordt één-derde van de kosten van de aanleg van een groen dak vergoed, met een maximum van € 30,- per m2. De maximum bijdrage per perceel is €10.000,-. De kosten voor een controle van de draagkracht van het dak en de onderliggende constructie door een gecertificeerd bureau worden volledig vergoed, tot een maximum van €200,-. Deze controle is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het aan te leggen groene dak minimaal 6 m2 groot zijn.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Baarn op www.baarn.nl/duurzaamheid-in-de-tuin

 • Bunschoten

  In Bunschoten kunt u als eigenaar (of met toestemming van de eigenaar) van een (bij)gebouw of aan- of uitbouw aanvraag doen voor subsidie voor een groen dak.

  De subsidie bedraagt € 25,- per m2. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500,-.

  De kosten voor een controle van de draagkracht van het dak en de onderliggende constructie door een gecertificeerd bureau worden niet vergoed. Deze controle is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het aan te leggen groene dak minimaal 5 m2 groot zijn.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Bunschoten op www.bunschoten.nl/financieringduurzaamheid

 • Eemnes

  Gemeente Eemnes heeft momenteel geen subsidie voor groene daken.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Eemnes op www.eemnes.nl/Duurzaamheid

 • Houten

  In Houten kunt u subsidie aanvragen voor de aanleg van groene daken. De subsidie is beschikbaar voor eigenaren van bestaande (bij)gebouwen in de kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ‘t Waal en ‘t Goy.

  Het groene dak moet minimaal 6 m2 in oppervlakte zijn en een waterbergende capaciteit van minimaal 15 mm (15 liter) per m2 hebben.

  De subsidie bedraagt € 25,- per m2. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 750,-.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Houten op www.houten.nl/subsidies

 • Leusden

  In Leusden kunnen eigenaren en huurders van woningen subsidie aanvragen om een groen dak aan te leggen.

  De subsidie bedraagt maximaal € 20,- per m2.

  Het aan te leggen groene dak moet groter zijn dan 6 m2. Er mag per jaar maximaal voor 75 m2 subsidie aangevraagd worden.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Leusden op www.leusden.nl/en/duurzaamheid

 • Nieuwegein

  In Nieuwegein kunnen eigenaren, verhuurders en huurders met toestemming van de eigenaar of verhuurder subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak. Subsidie kan pas worden aangevraagd na uitvoering en betaling van de werkzaamheden (maximaal 12 weken hierna).

  Subsidie kan worden aangevraagd voor de materiaalkosten, loonkosten en omzetbelasting van de aanleg van een groen dak. Maximaal de helft van de kosten van het groene dak kan vergoed worden, tot een maximumbedrag van € 1.500,- per aanvraag.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groene dak minimaal 6 m2 zijn. De minimale waterberging is 25 liter per m2.

  Vanaf 5 april 2024 zit er nog € 45.161,54 in de subsidiepot voor groene daken en gevels.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Nieuwegein op www.nieuwegein.nl/subsidies-en-leningen/duurzame-subsidies

 • Oudewater

  De gemeente Oudewater verstrekt subsidie aan bewoners die hun dak hebben vergroend.

  Subsidie wordt alleen toegekend aan reeds vergroende daken van minimaal 6 m2, met een minimale water opslagcapaciteit van 20 liter per m2. Het groene dak moet bestaan uit een wortelwerende laag, een drainage-, substraat- en vegetatielaag.

  Hoofdgebouwen die zijn opgeleverd na 1 mei 2023 komen (tot 1 mei 2033) niet in aanmerking voor de subsidie.

  Het subsidiebedrag hangt af van het oppervlakte van uw groene dak.

  Oppervlakte Subsidie
  6-100 m2 € 29/m2
  101-250 m2 € 24/m2
  251-1.000 m2 € 12/m2

   

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Oudewater op www.oudewater.nl/Subsidie

 • Renswoude

  Gemeente Renswoude heeft momenteel geen subsidie voor groene daken.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Renswoude op www.renswoude.nl/duurzaamheid

 • Rhenen

  In Rhenen kunnen inwoners subsidie aanvragen voor de aanleg van groene daken.

  De subsidie bedraagt maximaal € 25,- per m2. Het maximale subsidiebedrag is € 500,-.

  Ieder jaar stelt gemeente Rhenen € 50.000,- beschikbaar. Het aanvraagformulier blijft open totdat dit bedrag is bereikt.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Rhenen op www.rhenen.nl/aanvragen-en-regelen/subsidies

 • Soest

  In Soest kunnen particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak.

  De subsidieregeling vergoedt een derde van de aanlegkosten van het groene dak, met een maximum van € 30,- per m2. Het maximale subsidiebedrag per gebouw is € 20.000,-.

  De kosten voor een controle van de draagkracht van het dak en de onderliggende constructie door een gediplomeerd constructeur worden vergoed tot een maximum van € 200,-. Deze controle is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het aan te leggen groene dak groter dan 6 m2 zijn en moet het minstens 10 jaar in stand gehouden worden.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Soest op www.soest.nl/subsidies

 • Stichtse Vecht

  In Stichtse Vecht kunnen eigenaren, bedrijven en huurders met toestemming van de eigenaar subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak.

  Subsidie wordt alleen toegekend aan nog aan te leggen groene daken van minimaal 6 m2, met een minimale water opslagcapaciteit van 20 liter per m2. Het groene dak moet bestaan uit een wortelwerende laag, een drainage-, substraat- en vegetatielaag.

  De hoeveelheid subsidie hangt af van het dakoppervlak, gemeten in het platte vlak.

  Oppervlakte Subsidie Minimum/Maximum
  6-100 m2 € 25/m2 –                  /     –
  101-250 m2 € 20/m2 € 2.500,-  /     –
  250+ m2 € 10/m2 € 5.000,- / € 10.000,-

   

  Als je samen met 1 of meerdere buren maatregelen neemt, krijg je 10% burenbonus. De burenbonus geldt bij dakoppervlakten tot maximaal 100 m2 per adres.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Stichtse Vecht op www.stichtsevecht.nl/onderwerpen/duurzaam-groen-en-klimaat/

 • Utrecht

  In de gemeente Utrecht kunt u subsidie aanvragen voor uw groene dak. Dit kan voor of na de aanleg van het groene dak.

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type dak. Per aanvraag is de maximale bijdrage € 20.000,-.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groene dak minimaal 10 m2 zijn. Als uw dak kleiner is dan 10 m2 mag u samen met andere bewoners een aanvraag doen.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Utrecht op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/

 • Veenendaal

  In gemeente Veenendaal kunnen inwoners en organisaties (stichtingen, verenigingen, scholen) subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak.

  De subsidie bedraagt € 10,- per m2, met een maximaal subsidiebedrag van € 150,- per perceel voor inwoners en een maximaal subsidiebedrag van € 2.000,- voor organisaties.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groene dak minimaal 5 m2 zijn.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Veenendaal op www.veenendaal.nl/belastingen-vergunningen-en-subsidies/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater-en-vergroenen

 • Vijfheerenlanden

  Gemeente Vijfheerenlanden heeft momenteel geen subsidie voor groene daken. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente voor subsidie van een duurzaam inwonersinitiatief.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Vijfheerenlanden op www.vijfheerenlanden.nl/dorpen-wijken-en-inwoners

 • Woerden

  De gemeente Woerden verstrekt subsidie aan bewoners die hun dak hebben vergroend.

  Subsidie wordt alleen toegekend aan reeds vergroende daken van minimaal 6 m2, met een minimale water opslagcapaciteit van 20 liter per m2. Het groene dak moet minimaal bestaan uit een wortelwerende laag, een drainage-, substraat- en vegetatielaag.

  Hoofdgebouwen die zijn opgeleverd na 1 mei 2023 komen (tot 1 mei 2033) niet in aanmerking voor de subsidie.

  Het subsidiebedrag hangt af van het oppervlakte van uw groene dak.

  Oppervlakte Subsidie
  6-100 m2 € 29/m2
  101-250 m2 € 24/m2
  251-1.000 m2 € 12/m2

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Woerden op www.woerden.nl/Subsidie

 • Zeist

  Gemeente Zeist heeft geen subsidie voor groene daken. Als u voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen een aanvraag heeft gedaan voor een omgevingsvergunning, kunt u wel bij de gemeente een aanvraag doen voor het (deels) vergoeden van de leges die u hiervoor heeft betaald.

  Meer informatie over subsidie en duurzaamheidsprojecten bij de gemeente Zeist op www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/duurzaam-bouwen

 

Up to date

Zie je informatie die niet up-to-date is, of heb je aanvullingen? Laat het ons weten! Kijk voor alle nu bekende subsidies ook bij de Groenesubsidiewijzer. Kijk voor een overzicht van subsidieregelingen buiten de provincie Utrecht op Sempergreen.

Wil je meer weten over duurzame daken? Bekijk dan ons Servicepunt Duurzame Daken voor provincie Utrecht!

Meer weten? Neem contact op!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving