Ieke Benschop

Ieke werkt met veel plezier aan verschillende soorten projecten. Zo ligt haar focus momenteel op het realiseren van duurzame daken, oftewel: multifunctionele daken. Dat wil zeggen dat zij via ondersteuning en lobby werkt aan daken die niet langer zwart of grijs zijn, maar groen (biodiversiteit), blauw (waterberging), geel (zonnepanelen) en rood (leefruimte), het liefst dus in combinatie met elkaar!

Ook ziet Ieke kansen voor verduurzaming van het veenweidegebied. Als grondeigenaren maatregelen nemen om oxidatie van het veen tegen te gaan, komen er CO2 credits vrij, die verhandelbaar zijn op de vrijwillige CO2-markt. Ieke zet zich in om dit soort projecten van de grond te krijgen.

En tot slot ziet Ieke kansen te over om vanuit bedrijven en bedrijventerreinen te werken aan verduurzaming. Denk aan energie besparing en opwekken duurzame energie, meer groen, duurzaam mobiliteitsmanagement, sluiten van kringlopen, duurzaam inkopen, duurzame catering. Ook hiervoor is Ieke aanspreekpunt bij de NMU.

Ieke studeerde Milieukunde aan de Universiteit Utrecht en zat tijdens haar studie verschillende keren in het buitenland. Daar concludeerde zij dat zij door te werken dichtbij huis invloed kon uitoefenen op situaties elders op de wereld. Vandaar de baan bij de NMU. In het verleden werkte zij mee aan projecten op gebied van biologische catering, biologische landbouw, duurzame landbouw, groen-blauwe diensten, duurzaam inkopen, cradle to cradle, klimaatneutraal produceren, klimaatstraatfeest, Nul-op-de-meter-renovaties en prestatieafspraken in de sociale huursector. De laatste jaren was zij druk met windenergie in de provincie Utrecht en het ondersteunen van burger-energiecoöperaties.

Projecten

Neem contact op met Ieke

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Valuta voor Veen en duurzame bedrijventerreinen