Ga voor Goud!

Ga voor Goud!

Het Convenant Duurzame Woningbouw kent drie ambitieniveaus: brons, zilver en goud. We roepen alle ondertekenaars op om zich te richten op het hoogste ambitieniveau, namelijk goud. Alleen door deze hoge ambitie te omarmen, kunnen we de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord halen. Als we ons nog meer gaan richten op biobased bouwen, met als doel CO2 vast te leggen in de gebouwde omgeving, kunnen we binnen de grenzen van 1,5 graad opwarming blijven.

Bouwpartijen geven aan dat ze er klaar voor zijn om superduurzaam te bouwen. Hierbij hoeft duurzaam bouwen niet per se veel duurder te zijn en het bouwproces hoeft zeker niet langer te duren. Bovendien heeft deze manier van bouwen ook een positief effect op de vermindering van stikstofuitstoot.

In de provincie Utrecht tekenden vijf gemeenten voor goud. Doet u mee? Meld u aan bij uw Natuur en Milieufederatie of bij de Natuur en Milieufederaties en we zetten u graag in het zonnetje! Aanmelden voor formele ondertekening kan op de website www.toekomstbestendigbouwen.nl.

Voor nieuwe raadsleden in de provincie Utrecht organiseerde de NMU in september 2022 een avond waar drie bouwpartijen toelichtten waar zij staan en daarmee aangaven dat zij al aan het hoogste ambitieniveau, goud, kunnen voldoen. Een collectieve vraag naar dit soort woningen helpt daarbij. Vandaar de uitspraak van één van de bouwers: ‘Met een hoge lat kunnen wij hoog springen’. Deze avond is integraal opgenomen en terug te kijken.

Bekijk ook ons Handboek “Bouwen voor de toekomst”

 

Gemeente Bunnik

“In Bunnik is een coalitie van P21 (GL/PvdA) en D66. Het is een duurzame coalitie met hoge ambities. Met de grote woningbouwplannen in Bunnik de komende jaren, zou het jammer zijn niet voor het hoogste duurzaamheidsniveau te gaan.” 

Jenny Houtgraaf, raadslid voor P21

Gemeente Amersfoort

“Toewerken naar goud betekent dat de nodige innovaties meer ruimte krijgen. Het vervangen van bakstenen voor plantaardig materiaal, nieuwe verdienmodellen voor boeren die grondstoffen telen voor de bouw, meer hergebruik van materialen en meer biodiversiteit en natuur in woonwijken worden zo de normaalste zaak van de wereld in Amersfoort.” 

Natanja Vreugdenhil, raadslid Partij voor de Dieren

Gemeente Utrecht

“Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dat betekent dat er heel veel bijgebouwd gaat worden komende jaren. Wat D66 betreft gebeurt dat op zo’n manier dat toekomstige bewoners kunnen genieten van een duurzame en fijne stad met oog voor biodiversiteit. Het gouden ambitieniveau doet daar het meeste recht aan.”

Ralph Peters, raadslid D66

Gemeente Rhenen

“We willen dat alle woningen in Rhenen toekomstbestendig gebouwd worden. Daarom hebben we ons aangesloten bij het Convenant Duurzaam Bouwen. Dat hebben we ook in ons coalitieakkoord beschreven. Daarbij hebben we gekozen voor goud omdat we ons bewust zijn van de noodzaak. Het is een hoog ambitieniveau, maar waar het kan, willen we dit realiseren. Op die manier zorgen we ervoor dat we geen mooie kansen mislopen.”

Bert Fintelman, wethouder Duurzaamheid

Gemeente Zeist

In Zeist gaan we graag voor GOUD! Niet alleen is het groen ons goud maar ook onze ambities op duurzame woningbouw. We hebben al jaren een duurzaam bouwen beleid in Zeist en hebben deze begin 2022 opnieuw vastgesteld. Dit convenant is een mooie aanvulling en de gouden doelstelling daagt ons en de markt uit om nog een stapje verder te gaan. We kunnen wel blijven hangen in “of iets realistisch is” maar als we de lat niet hoog leggen, hoeven we ook niet zo hard te trainen. Hoewel ons huidige beleid al best uitdagend is, doen we er graag nog een schepje bovenop: We gaan voor GOUD.

Wouter Catsburg, wethouder Duurzaamheid