Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Kaderrichtlijn Water in volgende fase; een update

Kaderrichtlijn Water in volgende fase; een update

De maatregelen om onze wateren in 2015 schoon en ecologisch gezond te krijgen (EU-verplichting) komen op gang. Of niet. Tijd voor een tussenbalans en een blik op de volgende fase van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Tussenbalans

Volgens deze KRW moeten alle EU-landen voor hun stroomgebieden in beheerplannen aangeven met welke maatregelen ze hun grond- en oppervlaktewateren schoon en ecologisch gezond gaan maken. De concrete maatregelen zijn uitgewerkt in de waterplannen van provincies en waterschappen. Hoewel het de bedoeling is dat de boel in 2015 op orde is, voorziet de KRW in twee volgende planperiodes om het einddoel in 2027 echt te bereiken. Brussel beoordeelt alle stroomgebiedbeheerplannen, let op de samenhang en beoordeelt of alle landen doen wat erin staat. Er moeten wel zwaarwegende argumenten zijn om voor uitstel in aanmerking te komen en in een uiterste geval zelfs doelverlaging. Maar dat laatste is voorlopig niet aan de orde.

De eerste generatie waterplannen is december 2009 vastgesteld en de uitvoering is gestart. Dat geldt vooral voor de maatregelen die al op de plank lagen. Moeizamer verloopt het met bijvoorbeeld nieuwe inrichtingsmaatregelen als de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De bezuinigingen en gevolgen van het regeerakkoord komen daar nu overheen. De natuur- en milieuorganisaties vragen zich af of Nederland nog wel aan de EU-verplichtingen voldoet. Zij hebben een brief gestuurd om hun zorgen met Brussel te delen.

Lees de brief van 17 november 2010 aan de Europese Commisie en de brief van 21 december 2010 aan de Europese Commissie.

Periode tot 2015

Ondertussen wordt alweer gewerkt aan de volgende generatie waterplannen voor de periode van 2015 tot 2021. Hierbij krijgen maatschappelijke organisaties en belanghebbenden meer mogelijkheden om in het voortraject inbreng te leveren en wordt minder nadruk gelegd op het informeren van ‘de burger’. Alle beschikbare informatie wordt bovendien transparanter en toegankelijker gemaakt. In 2011staan de thema’s en knelpunten op de agenda die de komende jaren extra aandacht behoeven; 2012 staat in het teken van de voortgangsrapportages over de lopende maatregelen aan Brussel. In 2013 starten de gebiedsprocessen; in 2014 worden de nieuwe ontwerp waterplannen opgesteld en in 2015 vindt tenslotte de inspraak plaats. Download het planningsoverzicht.

Enkele belangrijke thema’s en aandachtspunten voor de komende jaren: aanpak nutriënten, afstemming met beheerplannen Natura 2000 en Deltaprogramma, vismigratie, financiering en grondverwerving, relaties tussen watersystemen, maatregelen buiten KRW-wateren, monitoring en effectiviteit van maatregelen, meewegen alle kosten en baten. Download de toelichting tussenbalans.

Inzet NMU

De NMU zit momenteel in de klankbordgroepen van Rijn-West en Rijn-Midden en neemt selectief deel aan themabijeenkomsten. Oktober 2010 hebben we samen met Staatsbosbeheer en Waterschap Amstel Gooi en Vecht een excursie georganiseerd in Groot-Wilnis Vinkeveen voor de bestuurders van Rijn-West.

De komende maanden werken we samen met enkele andere milieufederaties aan het opstellen van een Maatschappelijke Maatlat Waterkwaliteit. Deze maatlat vormt een aanvulling op de ecologische maatlatten die inde KRW als basis dienen voor de maatregelen. De maatschappelijke maatlat moet de belangrijke maatschappelijke belangen en gebruikswaarden van water in enkele meetbare indicatoren vangen. Daarmee willen we in beeld brengen welke criteria belangrijk zijn voor het benodigde draagvlak voor de maatregelen.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI