Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Duurzaam opgewekt

Duurzaam opgewekt

De provincie Utrecht moet werk maken van alle bronnen van energieopwekking, inclusief windenergie. Dit advies geeft de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) aan de provincie. Voorwaarde voor welvaart en vooruitgang is toegang tot energie. De ‘oude’ energie raakt op, maakt afhankelijk van onbetrouwbare regimes, leidt tot vervuiling en zal steeds kostbaarder worden.

De ‘nieuwe’ energie kunnen we op eigen bodem oogsten, schept banen, is schoon en wordt goedkoper. De provincie kan en moet een bijdrage leveren aan het opwekken van meer duurzame energie, aldus de NMU in het adviesrapport ‘Energie in Utrecht: Duurzaam opgewekt’.

Duurzaam opgewekt

De NMU heeft de mogelijke opbrengsten van de diverse vormen van duurzame energie op een rijtje gezet. Zonne-energie, bio-energie (vergisten, verbranden van groen afval), geothermie (warmteproductie door gebruik te maken van bodemwarmte), waterkracht en windenergie. Alle vormen van energieopwekking moeten worden benut.

In het advies “Energie in Utrecht: Duurzaam opgewekt” pleit de NMU voor ruimte voor alle vormen van energie. De NMU vraagt expliciet aan de provincie Utrecht om aandacht voor de nieuwe vormen van energie-opwekking. De provincie is nu bezig met de voorbereidingen voor de ruimtelijke inrichting van de provincie Utrecht voor de komende 20 jaar. Nu moet de provincie rekening houden met de energievoorziening in de toekomst. Voor het landelijk gebied kan energieproductie een economische drager worden die bijdraagt aan de vitaliteit.

Aanbevelingen

In het advies “Energie in Utrecht: Duurzaam opgewekt” geeft de NMU een aantal aanbevelingen in de vorm van stappen:

Stap 0. Begin bij het begin: verminder het energieverbruik en bespaar energie. De eerste stap van 20% energiebesparing in 2020 is een absolute voorwaarde om op termijn volledig in de eigen energiebehoefte te voorzien.

Stap 1. Ken de opgave: de Utrechtse energie in getallen
In Utrecht verbruiken we, volgens cijfers van de provincie, circa 147 PJ (Petajoule) aan primaire energie. Uitgaande van 20% besparing, betekent dit 117 PJ energieverbruik in 2020. Dit is zowel elektriciteit, warmte als mobiliteit.

Stap 2. Geen transitie zonder ambitie
Na doorrekening komt de NMU tot de conclusie dat 10% van 117 PJ zelf produceren in 2020 ambitieus en haalbaar is. Ruimte creëren voor 10% duur¬zame energieproductie is een belangrijk tussendoel naar een klimaatneutrale provincie in 2040.

Stap 3. Maak ruimte voor álle vormen van duurzame energie
De ruimte die het Voorontwerp PRS (Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie) geeft aan duurzame energie, is onvoldoende om de ambitie van 10% duurzame energie in 2020 te bereiken. In dit advies zijn de potenties voor álle bronnen berekend en opgeteld. Hieruit blijkt dat álle bronnen hard nodig zijn en met name windenergie een grotere rol moet spelen. Dit betekent dat de energieopwekking dichtbij én deels bovengronds komt, waardoor deze zichtbaar wordt in ons landschap. Hiervoor zijn goede voorwaarden nodig.
Zonne-energie (zowel elektriciteit als warmte) is een energiebron die in opmars is. De prijzen dalen en er is veel geschikt dakoppervlak. Het potentieel bij gebruik van 20% van de geschikte daken van woningen en 230 voetbalvelden bedrijfsdaken bedraagt 2,7 PJ (dit is 2,3% van de totale energievraag).

Windenergie is uit financieel oogpunt de meest rendabele oplossing. Wij pleiten voor concentratie van windturbines op de meest geschikte plekken en vrijwaring van de rest van de provincie. Verruim de zoekgebieden voor windenergie en betrek omwonenden. In het advies staan onze mogelijke locaties. Het potentieel van 75 nieuwe windmolens bedraagt 3,6 PJ, dit is 3% van de totale energievraag.

Bio-energie (vergisten, verbranden en omzetten van groen afval) is mogelijk, mits er geen hoogwaardiger toepassing is voor de biomassa. Het potentieel voor bio-energie bedraagt 4,6 PJ, dit is 3,9% van de totale energievraag.

Geothermie is warmteproductie door gebruik te maken van de bodemwarmte. Het potentieel voor geothermie bedraagt 1,1 PJ, dit is 0,9% van de totale energievraag.

Totaal komt hiermee de duurzame energieproductie op 11,9 PJ of 10,2% van de energievraag in de provincie Utrecht.

Stap 4. Ken de kosten en baten voor de Utrechtse economie
De kosten voor fossiele energie zijn de afgelopen 15 jaar verveelvoudigd en die trend zet naar verwachting door. De kosten voor duurzame energieproductie dalen snel en dit levert bovendien banen en bedrijvigheid op.

Stap 5. Rol provincie via PRS: durf te doen
Het is goed dat duurzame energie als provinciaal belang in het Voorontwerp wordt genoemd. Hierbij hoort ook dat de provincie nieuwe ontwikkelingen aanjaagt. Als een initiatief voldoet aan de randvoorwaarden in de PRS, moet de provincie ook een actieve rol durven nemen. Dit speelt met name voor windenergie. De provincie moet haar ambities niet afhankelijk maken van gemeenten.

Omarm de duurzame energiemix, inclusief windenergie!

Download het adviesrapport: Duurzaam opgewekt

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI