1985

1985

In het Jaarverslag van 1985 staat dat 1985 het jaar was van de mestproblematiek. De kranten stonden er vol van. Boeren maakten zich zorgen over de kosten van maatregelen en natuurliefhebbers maakten zich zorgen over de gevolgen voor natuur en milieu. En de overheid boog zich over regelgeving.

Die plotselinge aandacht voor de mestproblematiek ontstond toen in Gelderland, Brabant en Limburg, waar zeer hoge concentraties nitraat in het grondwater werden gevonden. Dit water werd gebruikt voor bereiding van drinkwater. Vandaar dat er ongerustheid ontstond bij grote groepen inwoners. Maar het mestprobleem was veel groter dan alleen de aantasting van grondwater. Te veel mest veroorzaakt ook luchtvervuiling. Dit leidt tot verzuring, aantasting van bomen en planten, te veel algen en kroos in wateren, afsterven van stilstaand water, verdwijnen van diverse planten en diersoorten, vergrassing van de heide, afname van de bodemvruchtbaarheid en aantasting van gebouwen en monumenten.

De Milieufederatie drong er bij de provincie op aan om extra maatregelen te treffen om de aantasting van kwetsbare natuurgebieden terug te dringen. En die maatregelen kwamen er. In de winter werd een landelijk verbod op het uitrijden van mest afgekondigd en werden normen gesteld voor de hoeveelheid uit te rijden mest. Daarnaast werd de regelgeving strenger voor nieuwe veeteeltbedrijven en bij uitbreiding. Volgens de SMF was het een stap in de goede richting, maar nog niet genoeg.

Nog steeds heeft Nederland een mestprobleem. Nederland is het meest veedichte land van Europa. Boeren en zuivelindustrie moeten ervoor zorgen dat er weer binnen de natuurlijke grenzen wordt geproduceerd. De Natuur en Milieufederaties zetten zich in alle provincies in voor een duurzame circulaire landbouw. Onder andere met de campagne van de GoodFoodClub. Met als doel het aandeel duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel te vergroten.

Tags:

Was je in de jaren 80 ook actief voor de NMU / Stichtse Milieufederatie en heb je nog foto’s of mooie ervaringen over acties die je met ons wilt delen? Laat het weten!

Tags: