Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De NMU streeft naar een agrarische sector in Utrecht die in harmonie is met zijn omgeving. Zonder schadelijke uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Er zijn geen harde grenzen tussen natuur en landbouw en Utrechtse landbouwproducten worden zoveel mogelijk regionaal afgezet, tegen een eerlijke prijs voor de boeren.

De agrarische sector is de grootste grondgebruiker in Utrecht. De impact op het landschap, de natuur en de kwaliteit van de leefomgeving is groot. De landbouw staat voor verschillende duurzaamheidsopgaven. Natuurgebieden lijden onder vermesting en de biodiversiteit in het landelijk gebied zelf is sterk verminderd. De landbouw heeft bovendien een forse impact op het klimaat. Dat komt door uitstoot van de broeikasgassen CO2 en methaan, en door gebruik van veevoer dat een groot beslag legt op natuur en hulpbronnen. Daarnaast staat ook de economische duurzaamheid van veel agrarische bedrijven onder druk.

Samenwerking

Er is een noodzaak tot verduurzaming van de landbouwsector en hier worden ook al belangrijke stappen in gezet. Het Rijk en de provincies werken aan de nadere invulling van de begrippen kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Waterschappen werken samen met boeren aan maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Veel boeren zien zelf ook in dat een omslag nodig is en zij denken na over een natuur- en milieuvriendelijkere bedrijfsvoering.

Dit doet de NMU

De NMU draagt ook bij aan de verduurzaming van de landbouwsector. Samen met Utrechtse natuur- en landbouworganisaties hebben we het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur geschreven. Dit actieplan resulteert in enkele concrete projecten op het land van Utrechtse boeren. Daarnaast zijn we betrokken bij het project Energieneutrale Melkveehouderij, ondersteunen we initiatieven op het gebied van gemeenschapslandbouw en ontwikkelen we met partners een fonds voor investeringen in natuurinclusieve landbouw.

In 2020 lanceerden we het 10 puntenplan voor Kringlooplandbouw en samen met vijf Utrechtse natuurorganisaties (de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) maakten we een Actieplan Stikstof. In het actieplan (PDF) geven de organisaties aan hoe de natuur hersteld kan worden. En hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van kringlopen. Afgelopen jaren hebben we samen met alle andere Natuur- en milieufederaties alle duurzame boerderijwinkels en verkooppunten in Nederland op de kaart gezet op de GoodFoodClub. Op de GoodFoodClub vind je alle duurzame verkooppunten bij jou in de buurt. Door deze campagne steeg het aantal bezoekers in de boerderijwinkels en steeg daarmee het aandeel duurzame landbouw. Met de verschillende fietsroutes kun je ook al fietsend je duurzame lokale maaltijd bij elkaar fietsen.

Max legt uit wat de NMU doet op gebied van duurzame landbouw

Zo zochten we de afgelopen jaren duurzame boeren op in de provincie en werken we op dit moment hard aan natuur inclusievelandbouw! Bekijk onderaan deze pagina wat we nog meer doen.

Netwerk van duurzame boeren

We hebben een netwerk opgebouwd van duurzame boeren in de provincie Utrecht: boeren die in hun bedrijfsvoering al zoveel als mogelijk inzetten voor biodiversiteit, landschap, verbetering van de waterkwaliteit of de besparing van energie. Dit netwerk betrekken we bijvoorbeeld bij projecten of het organiseren van excursies of bijeenkomsten. Er kunnen zich nog meer boeren bij dit netwerk aansluiten.

Meer weten

Meer weten over duurzame landbouw? Neem dan contact op met Alies van den Berg. Zij helpt je graag met al je vragen.

Profiel Isabel Kruisheer

Isabel Kruisheer

Medewerker duurzame landbouw, natuur, mobiliteit en schone lucht 06-48 407 689 E-mail LinkedIn
Profiel Ton de Gans

Ton de Gans

Trajectmanager Duurzame landbouw met natuur 06 – 229 82 882 E-mail LinkedIn