Rapporten Duurzame Landbouw met Natuur

Rapporten Duurzame Landbouw met Natuur

Niet overhaast weer een nieuw verdienmodel op de markt brengen, maar goed in beeld brengen wat de bouwstenen voor een verdienmodel zijn, waar de kansen liggen, maar ook de belemmeringen. Wij publiceerden er binnen Duurzame Landbouw met Natuur verschillende rapporten over.

Er zijn mooie individuele voorbeelden van natuurinclusieve landbouw. Wat zijn de kansen, maar ook eventuele bedreigingen voor verdienmodellen, als deze op grotere schaal worden toegepast? En welke samenwerkingspartners zijn er mogelijk? De landbouwtransitie ligt niet alleen op het bordje van de boer. Alleen door een gezamenlijke en gezamenlijk gedragen aanpak ontstaat er een stabiele financiële basis bij de boer om stappen te kunnen en durven zetten in de transitie naar duurzame landbouw met natuur.

Binnen het project Duurzame Landbouw met Natuur hebben allerlei activiteiten plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot de volgende rapporten:

  • Kansen in kaart gebracht is een verslag van de uitkomsten van een onderzoek naar kansrijke verdienmodellen voor duurzame landbouw met natuur in de provincie Utrecht. Het rapport geeft handvatten aan agrariërs om aan de slag te gaan met duurzame verdienmodellen én biedt andere partijen handvatten om deze verdienmodellen (mede) tot een succes te maken.
  • ‘Duurzame pacht. Onderzoek naar de mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen op te nemen in pachtovereenkomsten’: In dit rapport worden kansen en knelpunten van huidige pachtvormen in kaart gebracht. Hoe kunnen duurzaamheidsambities van pachters en verpachters geconcretiseerd worden? Ook zijn in het rapport drie voorbeeldcontracten van verschillende organisaties geanalyseerd. Het rapport is opgesteld door samenwerkingspartner Utrechts Particulier Grondbezit (UPG).
  • ‘Strategische verkenning natuurinclusieve melkveehouderij in de provincie Utrecht: Voor drie melkveebedrijven in Utrecht is in dit rapport doorgerekend wat de economische effecten zijn van een natuurinclusieve strategie. Deze studie is in opdracht van Duurzame Landbouw met Natuur opgesteld door Wageningen University & Research.
  • Een belangrijk onderdeel van het voorbereidingsproject was het onderzoeken van interesse naar samenwerkingsvormen en verdienmodellen tussen MKB’ers en agrariërs in de provincie Utrecht: Goed Geboerd. Deze activiteit heeft geleid tot een aantal interessante inzichten. Meer informatie is te vinden in het verslag ‘Goed Geboerd’.

De resultaten van dit voorbereidingsproject zullen op allerlei manieren worden gebruikt. Voor vervolgprojecten, maar ook voor bijvoorbeeld inspiratie en lobby.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 ) en de provincie Utrecht.

                   

Vragen of interesse? Neem contact op met Ton!

Profiel Ton de Gans

Ton de Gans

Trajectmanager duurzame landbouw met natuur