De NMU visie op zonneparken

De NMU visie op zonneparken

Zonneparken helpen om sneller voldoende schone energie te produceren. Wel geven we aan projectontwikkelaars vier aandachtspunten mee: procesparticipatie, financiële participatie, locatiekeuze en inrichting/inpassing.

De NMU gaat voor een energievoorziening die ‘drievoudig duurzaam’ is:

  1. Energiebesparing en opwekking van duurzame energie volgens een strakke routekaart om tijdig het doel van een klimaatneutrale provincie Utrecht te bereiken.
  2. Zorgvuldige inpassing in natuur, landschap en leefomgeving.
  3. Participatie: betrokkenheid omwonenden en andere stakeholders in planvorming, eerlijke verdeling van lusten en lasten en streven naar (minimaal) 50% lokaal eigendom.

De ontwikkelingen van zonneparken juichen we in principe toe, omdat zij helpen om sneller voldoende schone energie te produceren. Tegelijkertijd zien we ook gevaren als inpassing en participatie het onderspit delven: schade voor natuur en landschap, geen lokale meerwaarde en een afkalving van het draagvlak voor de energietransitie. Daarom geven we aan projectontwikkelaars vier aandachtspunten mee: procesparticipatie, financiële participatie, locatiekeuze en inrichting/inpassing.

Procesparticipatie

De omgeving moet kunnen meedenken en -doen met het proces. Hiervoor kijken we naar de volgende onderdelen:

  • Transparantie: open en eerlijk proces waarin de omgeving vanaf het begin betrokken wordt.
  • Ontwerp en inrichting: de omgeving kan actief het ontwerp en de inrichting mede bepalen.
  • Gebruik van het park: de omgeving kan actief meebepalen of het park mogelijk een extra functie krijgt.
  • Beheer en onderhoud: de omgeving wordt betrokken bij beheer en onderhoud.

Financiële participatie

We pleiten voor minstens 50% eigendom van een lokale organisatie (bijv. een energiecoöperatie). Er zijn verschillende modellen beschikbaar om dit vorm te geven. Als NMU ondersteunen we de energiecoöperaties in de hele provincie Utrecht om hun rol hierin te pakken.

Locatiekeuze

De NMU vindt het belangrijk dat bij het bepalen van de locaties voor nieuwe zonneparken in ieder geval de belangen van natuur, landschap en bewoners worden meegewogen. Daarmee is de precieze invulling mede afhankelijk van de lokale context: wat vinden inwoners waardevolle plekken of belangrijke omgevingskwaliteiten? En welke andere ruimtelijke uitdagingen kent een regio of gemeente? Onze visie voor de locatiekeuze van zonneparken hebben we samen met onze collega-federaties verder uitgewerkt in de Constructieve Zonneladder.

Inrichting/Inpassing

Bij de inrichting en de inpassing van het park is het belangrijk dat er naast duurzame energie ook rekening gehouden wordt met andere thema’s en opgaves, zoals natuur, recreatie of educatie. Uitgangspunten die we hiervoor hanteren zijn:

  • Natuur / Biodiversiteit (zie binnenkort de checklist ‘Natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken’)
  • Functiecombinatie
  • Landschappelijke inpassing.
Tags:

Op zoek naar advies of actieve ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuw zonnepark? Neem contact op met Gerben.