Alliantie Cirkelregio

Alliantie Cirkelregio Utrecht

Alliantie Cirkelregio Utrecht (in 2014 opgericht door de NMU, de Economic Board Utrecht en de gemeente Amersfoort) is een netwerkorganisatie van regionale partners die samen toewerken naar de circulaire topregio Utrecht. Dit doen ze op basis van een programma, met name door de economische en innovatieve kracht in de Utrechtse regio duurzaam te versterken. We smeden nieuwe allianties, ontwikkelen en delen kennis, en zetten projecten op als een echte netwerkorganisatie. We werken toe naar circulariteit van grondstoffen en producten, dus ‘geen afval’ is hierbij het uitgangspunt.

De Alliantie Cirkelregio heeft op basis van haar strategische notitie en economische potentieonderbouwing door TNO de gezamenlijke focus bepaald. Er zijn drie prioritaire stromen: bouw en demontage, afvalvrije gebieden en kantoren en biobased economie. Daarnaast zijn er nieuw opkomende stromen, die de alliantie samen verkent en in de gaten houdt. Via het programma wordt structureel gewerkt aan deze thema’s. Zie ook de eigen website van Cirkelregio Utrecht.

Bouw en demontage
Naast nieuwbouw en renovatie is transformatie van bestaand vastgoed en gebieden een belangrijke opgave in de regio Utrecht. Die opgave biedt concrete aanknopingspunten voor flexibel en demontabel bouwen, duurzaam demonteren en hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen.
De Alliantie werkt via het bouwprogramma aan verschillende zaken, waaronder het in beeld brengen van regionale bouw- en demontageprojecten. Maar ook het introduceren van circulaire bouwpraktijken binnen deze projecten, het stimuleren van circulair inkopen door de opdrachtgevers en het delen van kennis die hierbij wordt opgedaan.

Afvalvrije gebieden en kantoren
In Utrecht wordt nog steeds veel gedacht in termen van ‘afvalverwerking’, ondanks dat we al goed werken in gescheiden stromen. Als we deze scheidingspercentages nog verder op weten te krikken, kunnen we gaan spreken van afvalvrije gebieden. De Alliantie Cirkelregio werkt samen met Green Business Club Utrecht aan het afvalvrij maken van het stationsgebied.

Daarnaast concentreren we ons op kantoren. De Alliantie is een onderdeel van het project Kantoor als Grondstofdepot (KAG) waarbinnen wordt toegewerkt naar een toekomst waarin er op kantoren geen restafval meer bestaat. Het stopt natuurlijk niet bij scheiden alleen. We denken over mee over het verwerken van de grondstofstromen die zo ontstaan. De kennis die hierbij ontstaat delen wij binnen ons netwerk.

Biobased
In een circulaire economie kunnen we niet langer afhankelijk zijn van fossiele (brand)stoffen. We moeten over naar een biobased economie. In deze economie worden de groene reststromen niet langer verbrand, maar hoogwaardig terug gebracht in de economie. Er zijn al veel voorbeelden van goede toepassingen van deze groene initiatieven. Zo worden er al hoogwaardige producten gemaakt van biobased stromen uit de regio, zoals isolatiematerialen, picknickbankjes en verkeersborden. De transitie staat echter nog in kinderschoenen. De alliantie sluit daarom lokale kringlopen, ondersteunt de biobased koplopers in hun circulaire missies en agendeert de knelpunten in wet- en regelgeving die de biobased economie in de weg staan.

Manifest
Maart 2019 is door de Regionale Alliantie Cirkelregio het ‘Manifest circulaire topregio Utrecht 2050’ gepubliceerd. Om de circulaire economie binnen de provincie Utrecht te realiseren in 2050 is er een proactieve houding nodig. Dit document biedt de lijsttrekkers van de politieke partijen van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht negen handreikingen voor een circulaire economie. Hiermee kunnen ze aan de slag tijdens de vorming van de coalitie om zo structureel meer aandacht te besteden aan de circulaire economie en daarmee ook de middelen en capaciteit ter beschikking te stellen om de Circulaire Topregio daadwerkelijk te realiseren.

Vragen of meer informatie? Neem dan contact op met Sonja of Pauline!