Programmaplan Energietransitie provincie Utrecht 2020-2025

januari 21, 2020

Steun voor Programmaplan Energietransitie 2020-2025

Op 29 januari bespreken Provinciale Staten het Programmaplan Energietransitie 2020-2025. De NMU steunt het plan en hoopt dat de Statenleden het zullen goedkeuren.

Op dit moment loopt de provincie Utrecht helaas nog achter qua energiebesparing en duurzame energieopwekking; de provinciale doelen worden niet behaald. Daarom is de NMU blij dat de provincie extra stappen wil nemen met dit programmaplan. Het is fijn dat de provincie er ook extra geld voor wil uittrekken in de komende periode.

Graag échte participatie

Het tweede principe in het plan is ‘participatie’. De NMU pleit ervoor om dit de definiëren als échte participatie. Ten eerste is dat het daadwerkelijk betrekken van lokale en regionale stakeholders bij de Regionale Energie Strategieën. Ten tweede de bewoners actief laten meedoen met energieprojecten bij hen in de buurt:  in het proces, financieel (50% lokaal eigendom) en bij de realisatie.

Bij het derde principe ‘het gehele pakket’ dringt de NMU erop aan dat de provincie het belang van de energietransitie meeneemt in alle onderwerpen waar zij een rol heeft. Om dit moment hebben partijen rond de energietransitie te maken met vijf verschillende provinciale loketten, die elkaar vaak ook nog tegenspreken.

Programmalijnen: graag versnellen

De NMU staat achter de vier gekozen programmalijnen en hoopt dat die het verduurzamen van de energievoorziening de komende jaren gaan versnellen. Bij energiebesparing bij inwoners kan de provincie gemeenten gaan faciliteren. Bij bedrijven kan de provincie extra handhaven en stimuleren.

De NMU is ook positief over het versnellingsteam Zon op Dak. Als NMU zijn we al jaren actief met zonne-energieprojecten op daken; we hebben nu ruim 500 (middel-)grote daken verder geholpen. We zien dat realisatie alleen kan plaats vinden als er een goede ontzorging is voor de dakeigenaren. En dat staat in het programmaplan.

Actieve rol Regionale Energie Strategieën

Voor grootschalige energieopwekking ligt een belangrijke rol bij de Regionale Energie Strategieën. De NMU vindt het positief dat de provincie hierin een proactieve rol wil oppakken. Vanaf het najaar zullen de discussies vooral gaan over locatiekeuzes en landschapsinrichting. Het is belangrijk dat de provincie dan een proactieve rol blijft nemen, zodat gemeenten niet naar elkaar gaan wijzen waardoor er niks gebeurt.

Om deze grootschalige projecten te realiseren pleiten we voor aandacht voor natuur/landschap, zie ook onze checklist natuurbelangen bij zonneparken, en participatie van omwonenden. De NMU is daarom zeer te spreken over de programmapijler ‘collectieven en participatie’. Lokale energiecoöperaties en andere lokale groepen kunnen er zo voor zorgen dat de energieprojecten samen met de bewoners en in lokaal eigendom ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden. Zie ook onze handreiking Wind- en zonneparken samen ontwikkelen met bewoners.

Begin ook op tijd met warmte

In het programmaplan staat dat er in 2021 een provinciaal warmteplan komt. De NMU snapt dat op dit punt nog niet alles duidelijk is, maar pleit er wel voor om hier in een vroeg stadium mee aan de slag te gaan. De warmtetransitie is immers minstens even belangrijk als de elektrische transitie. Verder kan de provincie ook gemeenten ondersteunen bij het maken van de gemeentelijke transitievisies warmte; zie hiervoor ook onze aanbevelingen voor transitievisies warmte.

Innovatie: focus op provinciale schaal

De NMU vindt het verstandig dat het programmaplan een programmalijn ‘innovatie’ bevat. We pleiten er wel voor om in te zetten op ontwikkelingen die op provinciale schaal interessant zijn, dus bijvoorbeeld innovaties rond energielandschappen. Daarnaast pleiten we ervoor om niet te focussen op nieuwe energietechnieken, maar op nieuwe toepassingen van energiebesparing of duurzame energieopwekking.

Tags:

Voor meer informatie: