Nu grondwaterpeil verhogen bespaart 0,2 Mton CO₂-uitstoot

juni 6, 2019

Nu veen vernatten bespaart 0,2 Mton CO₂-uitstoot

Versneld vernatten van het veenweidegebied is een maatregel die het kabinet nu al kan nemen, om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda klimaatzaak: 25% CO₂-reductie voor eind 2020. Klimaat en natuur vragen hetzelfde: het ophogen van het waterpeil in delen van de veenweidegebieden. Hierdoor kan de achteruitgang van vele weidevogelsoorten worden gestopt, net als de gigantische CO₂-uitstoot van 7 Mton per jaar uit veengebieden met een ongezond laag waterpeil. De maatregel is relatief goedkoop en is vandaag aangeboden aan het ministerie Binnenlandse Zaken door de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Urgenda en met ondersteuning van 14 andere natuurorganisaties.

Nederland heeft onder de noemer Natuurnetwerk Nederland (NNN) al afgesproken om het bestaande natuurgebied te vergroten met ruim tienduizend hectare aan nieuwe natuur op veengrond. De plekken zijn al aangewezen en de plannen liggen klaar. Vanwege de kritische staat van de Nederlandse natuur en de hoge CO₂-uitstoot van veen is het erg belangrijk om de bestaande natuurplannen versneld uit te voeren. Door een deel van deze plannen al in 2019 en 2020 te realiseren, is zo’n 0,13 tot 0,26 Mton CO₂-reductie realiseerbaar voor eind 2020.

Versterking biodiversiteit

De NMU vindt het ‘Valuta voor Veen’ plan kansrijk voor het veenweidegebied in de provincie Utrecht. ‘Het zorgt voor een extra geldstroom voor boeren en kan hen zo helpen om ook andere maatregelen te nemen, zoals weidevogelbeheer of de ontwikkeling van natte hooilanden,’ zegt Max Zevenbergen, projectleider Landelijk gebied en groene ruimte. ‘Daarmee versterkt deze klimaatmaatregel de biodiversiteit op het platteland.’

Droog veen, groot probleem

Nederland telt zo’n 270.000 hectare veenweidegebied. Het grondwaterpeil wordt bijna overal kunstmatig verlaagd, voornamelijk om de landbouw te faciliteren. Het verlaagde peil veroorzaakt zo’n 7 Mton CO₂-uitstoot per jaar – 4% van de totale Nederlandse uitstoot – doordat bij een lage grondwaterstand het veen oxideert. De lage grondwaterstand zorgt voor verdroging van de veengebieden en dit heeft negatieve gevolgen voor natuur en biodiversiteit. Ook vele huizen kampen met verzakking door het lage peil, wat pijnlijk duidelijk werd na afgelopen droge zomer. Door het grondwaterpeil te verhogen in veengebieden, wordt oxidatie verminderd en daarmee de CO₂-uitstoot. Bovendien worden gebieden aantrekkelijker voor veel plantensoorten, insecten, weidevogels en moerasvogels. De extra kosten worden voor de natuurgebieden geschat op €10 per ton CO₂-equivalenten.

Brede steun

De maatregel krijgt brede steun van o.a. Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging Cultuurlandschap, Milieudefensie, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, Ravon, SoortenNL, Floron en Bijenstichting.

40puntenplan

Versneld vernatten veenweide is de 12e maatregel binnen het 40puntenplan van Urgenda: een pakket aan maatregelen waarmee zo’n 500 organisaties de overheid de helpende hand bieden om aan het Urgendavonnis te voldoen.

Tags:
Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving