Boodschap aan provincie: houd energieopwekking buiten kwetsbare natuur

mei 26, 2020

Boodschap aan provincie: houd energieopwekking buiten kwetsbare natuur

Ga verder met het uitwerken van de Regionale Energie Strategieën (RES) van de U16-gemeenten en de regio Amersfoort. Maar voorkom wel dat energieopwekking in kwetsbare natuur terecht komt, zoals in Amersfoort dreigt te gebeuren. Dat is de boodschap van de NMU aan de provincie Utrecht, die komende week hierover vergadert.

Komende week staan de Regionale Energie Strategieën (RES) ter bespreking in de provinciale Statencommissie Milieu en Mobiliteit. Het voorstel is om in te stemmen met de inzending van de concept-RES U16 en regio Amersfoort en de benodigde inspanningen te leveren bij de uitwerking van deze concept RES’en. In een brief aan de Statencommissie spreekt de NMU steun uit voor het leveren van de benodigde inspanningen en voor het instemmen met de RES U16. Tegelijk toont zij haar bedenkingen bij de concept-RES van de regio Amersfoort.

Bedenkingen bij RES Amersfoort

De NMU zet vooral grote vraagtekens bij het realiseren van wind- en zonne-energie in kwetsbare natuurgebieden, terwijl in andere gebieden kansen voor lokale initiatieven juist onbenut blijven. Daarom roepen de NMU, Energie Samen (koepel energiecoöperaties), Utrechts Landschap en Natuurmonumenten in een gezamenlijke brief op om een aantal verbeteringen door te voeren. De inzet van de organisaties is een concept-RES die minder kwetsbaar is voor planuitval, transparantere keuzes maakt, natuur en landschap ontziet en meer ruimte biedt voor participatie en lokaal eigendom.

Positief over RES U16

Voor de regio U16 is de NMU positief over het bod van 1,8 TWh duurzame energie. Daarmee pakt de regio een evenwichtig deel op van de landelijke doelstelling van 35 TWh. Het bod is ook reëel, gezien de wind- en zonprojecten die in ontwikkeling zijn. Er zijn nog wel zorgen over de uitwerking van deze concept-RES, aangezien de randvoorwaarden en de zoekgebieden nog niet helder zijn. Daarom is het van belang dat er een uitwerking komt met veel participatie, aandacht voor natuur en lokaal eigendom. Dit staat ook in de gezamenlijke brief die de NM samen verstuurde met 19 energiecoöperaties, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Blij met Food Valley

Voor de regio Food Valley is de NMU zeer positief over de actieve betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, in wisselwerking met de bestuurders van provincies, gemeenten en waterschap. Hierdoor is een plan ontstaan dat op breed draagvlak kan rekenen. De voorkeurslocaties, voor zon en wind langs infrastructuur en zon op bijvoorbeeld parkeerplaatsen en stortlocaties, sparen kwetsbare natuurgebieden. Ook zijn lokale participatie bij de uitvoering en het streven naar meer dan 50% lokaal eigendom goed in het bod opgenomen. De NMU en haar partners hadden graag een wat hogere ambitie gezien, maar dit is een goede eerste stap, met locaties die goed uitvoerbaar zijn vóór 2030.

Tags: