Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat in Nederland (en de rest van de wereld) verandert. Dat betekent dat we steeds vaker te maken gaan krijgen met wateroverlast, droogte en hittestress en het risico op overstromingen neemt toe. Dat hebben we in de provincie Utrecht de afgelopen jaren al meerdere malen ervaren, bijvoorbeeld bij zware piekbuien of aanhoudende hitte. En dat heeft een grote impact op onze directe leefomgeving. In de vorm van hinder als er voor korte tijd water op straat staat. Maar ook overlast of schade aan bijvoorbeeld infrastructuur, gezondheid, leefbaarheid, gebouwde omgeving, economie en natuur.

We willen klimaatverandering zo veel mogelijk afremmen (klimaatmitigatie). Maar het is tegelijkertijd nodig onze leefomgeving klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ in te richten om met de gevolgen van om te gaan (ruimtelijke adaptatie). Ruimtelijke adaptatie gaat dus over het voorkomen van (de gevolgen van) wateroverlast door extreme regen; hittestress bij hoge temperaturen; droogte bij langdurig uitblijven van regen; en overstromingen.

Het is de bedoeling dat in de komende dertig jaar Nederland volledig klimaatbestendig wordt aangepast en ingericht. En daar moeten we zo snel mogelijk mee beginnen! Want een klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving leidt namelijk ook tot een aangenaam en gezond woon- en werkklimaat en een mooie en aantrekkelijke regio, waar mensen graag willen wonen, werken en verblijven.

Overheden én bewoners aan zet

Hier ligt een grote opgave voor overheden zoals gemeenten, provincie en waterschappen, maar ook projectontwikkelaars en bouwers, bewoners, bedrijven en woningcorporaties. Overheden hebben bijvoorbeeld de taak de openbare ruimte zo in te richten dat we bestand zijn tegen wateroverlast en hitte. Maar bewoners kunnen ook veel doen, bijvoorbeeld in hun eigen tuin, door het weghalen van tegels en stenen en het toevoegen van meer groen, zodat water beter opgenomen kan worden en de tuin een koelere plek wordt.

Wat de NMU doet

De NMU brengt partijen binnen de provincie Utrecht bij elkaar, overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, om concreet te werken aan klimaatadaptatie. We delen kennis en brengen uitwisseling tot stand. We agenderen belangrijke issues en ondersteunen overheden bij het maken en uitvoeren van beleid. We jagen lokale initiatieven aan en ondersteunen bewoners en bedrijven bij het vergroenen van hun eigen leefomgeving. We starten concrete projecten voor de groenblauwe stad.

Waar kun je ons voor benaderen?

  • Het ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van bijvoorbeeld een visie of plan van aanpak.
  • Het organiseren van kennissessies, inspiratiebijeenkomsten of bijvoorbeeld een excursie.
  • Het organiseren van participatie en uitvoeren van concrete projecten voor een groene leefomgeving met bewoners of bedrijven (zoals groen in de buurt, of groene daken).

Projecten

Helaas, geen items gevonden.

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science