Studenten, stagiaires en vrijwilligers: onderzoeksklussen

De NMU heeft een lijst van onderzoeksklussen die wij graag laten oppakken door studenten en andere gekwalificeerde vrijwilligers. We staan open voor verschillende varianten om deze onderzoeken uit te voeren.

Dat kan via een stage (als student), als onderzoeksvak via je studie of als vrijwilligersklus, ook als je geen student bent.

Onderzoeksklussen / stageopdrachten

De NMU inventariseert één of twee keer per jaar mogelijke onderzoeks- en stageopdrachten voor studenten. Opdrachten die óns helpen in ons werk, bv als aanleiding of basis voor projecten, onze eigen kennispositie, om de publiciteit mee te zoeken of ons werk uit handen te nemen. En opdrachten die studenten helpen, met goede realistische casuïstiek, werkervaring en nieuw netwerk. De volgorde van de kopjes geeft onze prioritering aan.

 • Duurzaamheid via ruimtelijke plannen
  De Omgevingswet komt eraan. Dat betekent onder andere dat ruimtelijke visies (straks: Omgevingsvisies) en bestemmingsplannen (straks: Omgevingsplannen) steeds vaker alle aspecten van de fysieke leefomgeving beschouwen. De thema’s gezondheid, klimaat en duurzaamheid worden daarmee belangrijker. De NMU wil graag, mede via het spoor van de ruimtelijke ordening, gezondheid, klimaat en duurzaamheid stimuleren. Wij vinden een goede vertaling/doorwerking van deze onderwerpen in ruimtelijke eisen en consequenties belangrijk, zodat ambities vertaald worden in concreet handelen. Een voorbeeld hiervan is ervoor te zorgen dat duurzame ontwikkelingen geen extra belemmeringen ondervinden vanuit een bestemmingsplan (een buurtbatterij mag dan vergunningvrij gerealiseerd worden).
  Wij zijn daarom op zoek naar goede voorbeelden van ruimtelijke visies en bestemmingsplanregels over duurzaamheid, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, circulaire economie, luchtkwaliteit, etc met als doel het opstellen van (NMU-)normen voor bijvoorbeeld het percentage groen in een wijk, de hoeveelheid waterberging, de hoeveelheid verlichting, etc.
  Betreft: onderzoek en stage.
  Voor info mail naar Nicolette Buiter
 • Student gezocht voor inhoudelijke opdracht Nacht van de Nacht campagne
  De Nacht van de Nacht is een landelijke campagne waarbij de Natuur en Milieufederaties aandacht vragen voor energiebesparing op licht en lichthinder. Ieder jaar organiseren honderden locale groepen activiteiten tijdens de NachtvandeNacht en doven gemeenten en bedrijven op honderden plekken de verlichting. We zoeken voor de campagne een student die onderzoek doet naar reclameverlichting. Welke bedrijven doen het goed en welke veroorzaken lichthinder. Wat kunnen bedrijven besparen? Voor info mail naar m.bleijenberg@nmu.nl
 • Energiepotentieel in gemeenten
  De NMU heeft het rapport Duurzaam opgewekt gemaakt. Dat laat zien dat de provinciale doelstelling om in 2020 10% van de eigen energiebehoefte in de eigen regio op te wekken, haalbaar is, mits alle zeilen worden bijgezet. Studenten zijn van harte uitgenodigd om die studie te actualiseren cq valideren. Wat ook heel interessant is, is om zo’n zelfde studie te maken voor gemeenten die nu bezig zijn een (ruimtelijke) structuurvisie te maken, hét moment om ruimte te reserveren voor energieproductie. (onderzoek of stage)
 • Methodiek stakeholdersanalyse voor en van de NMU
  De NMU heeft in 2012 een stakeholdersanalyse laten doen via een onderzoek van de VU. Een reflectie op de NMU van buitenaf is een goed gebruik om periodiek, bv eens per twee jaar te herhalen. Voorwaarde is dat het een relatief eenvoudige methode is die ook consistent is en dus vergelijkbaar. Graag laten we deze methodiek ontwikkelen én voor het eerst toepassen (en evalueren). (onderzoek of stage)
 • Relevante en opschaalbare vb’s circulaire economie voor provincie Utrecht
  Circulaire economie is hot. Op allerlei plaatsen ontstaan de eerste voorbeelden. Een lease spijkerbroek bv, kledingwinkels die kleding terugnemen aan het eind van de levensduur, het delen van materieel op bedrijventerreinen. Wat zijn concepten die werken en die relevant én opschaalbaar zijn in de provincie Utrecht? (onderzoek en stage)
 • Smart grids: what’s next?
  Smart grids spelen een belangrijke rol in de energietransitie om in de toekomst de energievraag beter af te kunnen stemmen op het aanbod van hernieuwbare energiebronnen. Smart grids zijn op diverse plekken kleinschalig getest. Graag komen wij te weten wat de inzichten tot nu toe zijn, en wat de volgende ontwikkelingen waarschijnlijk zijn. We vragen studenten om aanbevelingen te doen over de rol van de NMU voor de verdere ontwikkeling van smart grids. (onderzoek of stage)
 • Elektronica aan het eind van hun levensduur
  Elektronica bevatten een veelheid aan (schaarse en vervuilende) metalen die in afval moeilijk teruggewonnen kunnen worden. Graag laat de NMU in kaart brengen hoeveel elektronica gescheiden wordt ingezameld en hoeveel in het restafval verdwijnt, wat er daarna mee gebeurt, en hoe elektronica het best zodanig ingezameld kan worden om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. (onderzoek of stage)
 • Rendementsverhoging van zonnepanelen in combinatie met groene daken
  Er zijn aanwijzingen dat zonnepanelen in combinatie met groene daken een hoger rendement halen. De NMU laat graag onderzoeken hoeveel deze rendementsverhoging betreft en onder welke condities deze optreedt. (onderzoek)

Voor meer informatie: Angelique Erkelens
Bureaumanagement / secretariaat
Telefoonnummer: 030 – 2567 350
info@nmu.nl