Zonneparken inrichten

Zonneparken inrichten

We willen zonneparken (helpen) realiseren waar ook ruimte is voor natuur, recreatie en andere functies.

Een volledig duurzame energievoorziening vraagt om een mix van duurzame energiebronnen. Om in verschillende energiebehoeften (warmte, brandstof, kracht en licht) te voorzien, maar ook omdat die bronnen vaak aanbod-gestuurd zijn en iedere bron weer eigen voor- en nadelen heeft.
Wat weten we nu al? Dat we zelfs bij enorme energiebesparingen (zeg 50%), het benutten van álle geschikte daken voor zonnepanelen (zeg 10%), en inzet op biomassa en duurzame warmtebronnen (zeg 20%) nog een extra opgave hebben om al onze gebouwen, vervoersmiddelen, landbouw en industrie van groene stroom te voorzien.

Kortom: een energieneutrale provincie Utrecht in 2040 kan niet zonder windmolens, én… zonneparken! De inpassing van al die hectares is echter een legpuzzel, want vrijwel alle ruimte in onze provincie is al in gebruik. Daarom willen we zonneparken zo gaan plaatsen en inrichten dat ze niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook op andere manieren waardevol zijn voor hun omgeving.

Van beleid naar uitvoering

De NMU probeert op verschillende manieren gemeenten en de provincie te stimuleren om met goede beleidsinstrumenten te sturen op de locatiekeuze van zonprojecten. We brengen onze handreiking De Constructieve Zonneladder onder de aandacht, en delen actief onze ideeën over participatie en ecologische maatregelen. Maar steeds vaker leveren we ook bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van zonneparken! De NMU kan ondersteunen en ontzorgen bij de volgende aspecten:

 • Voorbereiding
  Als kwartiermaker koppelen we grondeigenaar en lokaal energie-initiatief, stemmen we af met gemeente over mogelijkheden, intenties en randvoorwaarden, en inventariseren we meekoppelkansen met andere gebiedsopgaven.
 • Co-creatie met de omgeving 
  Zonprojecten maken de grootste kans op breed draagvlak als ze worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met omwonenden en lokale stakeholders. De NMU heeft ruimschoots ervaring met dit soort participatietrajecten.
 • Functiecombinatie
  Zonnepanelen kunnen vaak heel goed samengaan met agrarische activiteit, natuurontwikkeling, cultuurhistorie en recreatie. Ons streven is dat zonneparken waarde toevoegen aan het bestaande landschap. Zo creëren we echte Energietuinen: plekken waar mensen niet van weglopen, maar juist naartoe willen!
 • Ecologische inrichting 
  Afhankelijk van het uitgangsscenario kan een zonnepark zowel positieve als negatieve effecten hebben op de natuur. Met een goede ecologische inrichting en extensief beheer is vaak veel onnodige schade te voorkomen, en soms zijn er zelfs win-wins te behalen. Binnenkort lanceren we een Checklist van alle mogelijke effecten en maatregelen!
 • Financiële participatie 
  Uitgangspunt voor de NMU is een eerlijke verdeling van de lusten en lasten van een zonnepark. Dat kan bijvoorbeeld door de omgeving voor >50% mede-eigenaar te maken. Wij kunnen een centrale rol spelen in het organiseren van deze participatie.
Tags: