Projectbureau Energie van Utrecht versterkt lokale energiecoöperaties

november 12, 2020

Projectbureau Energie van Utrecht versterkt lokale energiecoöperaties

Dankzij steun van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is het Projectbureau Energie van Utrecht opgericht en klaar om de lokale energiecoöperaties in de provincie Utrecht verder te professionaliseren. Samen met andere partners zoals gemeenten ontwikkelen we graag zon-, wind- en warmteprojecten met een maatschappelijk gedragen aanpak om daarmee de ambities en doelstellingen van de gemeente op het gebied van de energietransitie te realiseren. Toegevoegde waarde die we bieden is enerzijds de ervaring in Utrecht met het coöperatief ontwikkelen van zon-, wind- en warmteprojecten en anderzijds de expertise en professionele ondersteuning van het Projectbureau.  

De laatste jaren zijn er vele coöperatieve projecten gerealiseerd voor zon op dak en zon op land. Ook is er door lokale energiecoöperaties veel kennis en ervaring opgebouwd bij het realiseren van windmolens op landVoordeel van de coöperatieve aanpak is het maatschappelijk ondernemen, gericht op lokaal eigendom, draagvlak, inclusiviteit, ruimtelijke inpassing, meer groen en biodiversiteit. In de provincie Utrecht zijn momenteel meer dan 70 energie initiatieven actief waarvan 35 lokale energiecoöperaties. Zij worden o.a. ondersteund vanuit het Servicepunt Energie Lokaal van de NMU. Vanuit dit Servicepunt is ook al een projectleiderspool actief die opgezet is samen met Energie Samen en de provincie Utrecht. 

 

Ondersteuning van het Projectbureau Energie van Utrecht leidt tot verdere professionalisering 

Het Projectbureau Energie van Utrecht, onderdeel van de gelijknamige koepelcoöperatie, is 21 september jl. opgericht vanuit de in de provincie gevestigde energiecoöperaties. Doel is het bieden van professionele ondersteuning bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, alsmede het verzorgen van financiële borging van de ontwikkelfase van windmolens, zonnevelden en warmteprojecten. In een uitgewerkt ondernemingsplan heeft het Projectbureau beschreven hoe zij de professionele uitvoeringsorganisatie op bouwt. Het Projectbureau is inmiddels operationeel van start gegaan met financiële ondersteuning van de energiecoöperaties zelf, de provincie en de Rabobank. 

Een deskundig, gemotiveerd en daadkrachtig team van projectontwikkelaars richt zich op de ontwikkeling en realisatie van zon-, wind- en warmteprojecten in opdracht van de lokale energiecoöperaties. Met de NMU is een krachtige samenwerking aangegaan waarvoor op de eerste ALV van Energie van Utrecht een samenwerkingsovereenkomst getekend zal worden op 17 november aanstaande. Gezamenlijk is een platform gecreëerd met een breed spectrum aan dienstverlening voor zowel lokale energiecoöperaties als gemeenten. Via de samenwerking met Energie Samen is een Ontwikkelfonds van € 2 miljoen beschikbaar (via EZK en de provincie Utrecht) om lokale energiecoöperaties ook financieel te ondersteunen in het maatschappelijk ondernemen.   

De ambitieuze lokale energiecoöperaties zijn aan het werk 

De lokale energiecoöperaties in de provincie Utrecht zitten vol ambitie en hebben vele projecten lopen. Zie in de grafiek het overzicht van in totaal 81 kansen en projecten voor series windmolens en zonneweides dat coöperatief wordt opgepakt in de provincie UtrechtIn totaal kan met deze 62 zon- en 19 wind-initiatieven circa 1,5 TWh aan duurzame energie worden opgewekt. Dit is circa 60% van de totale RES doelstellingen in Utrecht. Indien de bestaande opwek van zon- en windenergie en de opgave van zon op dak wordt meegeteldis dat circa 80% van de RES doelstellingen voor nieuwe grootschalige projecten. 

 

Tags: