Uitbreiding bedrijventerreinen voorlopig van de baan

december 7, 2018

Uitbreiding bedrijventerreinen voorlopig van de baan

De provincie Utrecht was voornemens om verschillende bedrijventerreinen uit te breiden door middel van een herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Dit ging om een uitbreiding van 23 hectare die vanuit het oogpunt van Natuur en Milieu onvoldoende was toegelicht. Zo is voor het plan volgens de Wet een Milieueffectrapportage (MER) vereist, die niet was uitgevoerd. Het was dus onduidelijk welke (nadelige) gevolgen de uitbreiding zou hebben voor natuur en landschap.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft, tezamen met Natuurmonumenten, IVN, Utrechts Landschap en Landschap Erfgoed Utrecht, gepleit voor aanpassing van dit plan. Het kernpunt hierbij was dat er voor vaststelling van het plan een Milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd, zodat duidelijk wordt wat de effecten van het plan zijn op natuur en landschap en eventuele alternatieven voor het plan kunnen worden onderzocht.

De Provincie Utrecht heeft gehoor gegeven aan ons verzoek. Op 10 december 2018 hebben de Provinciale Staten het gewijzigde voorstel voor de herziening van de PRS en de PRV vastgesteld. De uitbreiding van de bedrijventerreinen is voorlopig van tafel en er zal voor deze uitbreidingen eerst een Milieueffectrapportage moeten worden uitgevoerd. De NMU is blij met dit resultaat.

De vastgestelde plannen kunnen worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl, met de identificatienummers: NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2-VA01 (herziening Provinciale Ruimtelijke Structuur) en NL.IMRO.9926.SV1812PRVph2-VA01 (herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening).