Nieuwe visie ‘Groen en Gezond’ gepresenteerd

april 11, 2018

Nieuwe visie ‘Groen en Gezond’ gepresenteerd

Op 9 april overhandigden Saskia van Dockum (Utrechts Landschap) en Joris Hogenboom (NMU) de visie Groen & Gezond aan gedeputeerde Maasdam en een speciale commissie van de Provinciale Staten Utrecht. In deze gezamenlijke visie van de Utrechtse natuur en milieuorganisaties wordt een toekomstbeeld gepresenteerd voor het jaar 2050.

De visie Groen & Gezond is opgesteld als belangrijke inbreng voor de provinciale omgevingsvisie, die momenteel wordt voorbereid. Als onderdeel van die omgevingsvisie stelt de provincie een perspectief voor 2050 op, met als centrale vraag: Wat voor provincie willen wij zijn? Als groene organisaties denken we graag met de provincie mee over het antwoord op deze vraag. We vinden het een uitdaging om een beeld te vormen van Utrecht op zo’n lange termijn. Dit beeld hebben wij beschreven in Groen & Gezond.

Vier grote natuursystemen

In de visie Groen & Gezond gaan wij in op diverse ruimtelijke onderwerpen. Landschap en erfgoed beschouwen wij als basiswaarden voor de mens, de natuur en ook voor de economie van Utrecht. De landschappelijke diversiteit versterkt de economische positie van Utrecht. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat overheden en het bedrijfsleven investeren in behoud en versterking van het landschap. Om de natuur te verbeteren zijn er in 2050 vier grote en robuuste natuursystemen ontwikkeld: De heuvelrug, het rivierenlandschap, het veenweidegebied en de Eemdelta. Binnen die grote natuursystemen kan de natuur zich optimaal ontwikkelen.

Aantrekkelijke groene landschappen

Rondom steden zijn in 2050 aantrekkelijke groene landschappen gerealiseerd, die goed toegankelijk zijn en uitnodigen tot bewegen. Zo dragen ze bij aan de gezondheid van de bewoners van Utrecht. De bevolkingsgroei van de provincie is gepaard gegaan met de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de luchtkwaliteit. Nieuwe woningen zijn vooral gebouwd binnen de grenzen van het stedelijk gebied. De provincie is bereikbaar dankzij een goed netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer.

Overal duurzame energie zichtbaar

Er is in 2050 goed geanticipeerd op de klimaatopgave. De energietransitie is voltooid en dat is ook zichtbaar. Overal in de provincie zie je verschillende vormen van duurzame energie opwekking. Ook in het buitengebied, en in die gevallen zijn er verschillende thema’s goed aan de energieopwekking verbonden, zoals natuur of erfgoed. Dorpen, steden en het buitengebied zijn bovendien klimaatbestendig. Er is ruimte om de effecten van klimaatverandering, zoals hoosbuien of perioden van droogte, op te vangen.

Groen & Gezond is een gezamenlijke visie van het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, IVN Utrecht, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

De visie ‘Groen en gezond’ is hier te downloaden.