Gemeente Utrecht toont ambitie voor polders Rijnenburg en Reijerscop

maart 28, 2019

Gemeente Utrecht toont ambitie voor polders Rijnenburg en Reijerscop

De gemeente Utrecht kwam woensdag 3 april naar buiten met het collegevoorstel voor Energielandschap Rijnenburg. De NMU is verheugd met het voorstel.  De gemeente toont ambitie en wil verschillende belangen koppelen. Zij benadrukt dat de polder Rijnenburg de enige plek in de gemeente is waar grootschalig duurzame energie opgewekt kan worden. Als gemeente Utrecht deze ruimte niet benut, worden de gesprekken met omliggende gemeenten over energieopwekking lastig. Want de ruimte in deze buurgemeenten zal de stad Utrecht nodig hebben om – aanvullend op hun eigen duurzaam opgewekte energie – energie op te wekken voor haar inwoners en gebruikers.

De gemeente wil verschillende belangen koppelen. Zo daagt zij de initiatiefnemers bijvoorbeeld uit om natuur en landschap te verbeteren (natuurvriendelijke oevers, stimuleren weidevogels) en worden er fietspaden aangelegd en gerenoveerd met groen erlangs. Ook stuurt de gemeente op zo min mogelijk overlast; initiatiefnemers moeten kiezen voor geluidarme windmolens en voor omwonenden moet een financiële regeling komen. Grondvergoedingen worden gesocialiseerd, de opbrengsten landen (deels) in het gebied.

En last but not least: de NMU prijst de gemeente met de sturing die zij geeft op 50% lokaal eigendom. Dit betekent dat inwoners van het gebied rondom de polders persoonlijk financieel kunnen meeprofiteren van de installaties, maar dat ook collectieve belangen gediend kunnen worden, zoals natuur, landschap, buurthuizen, sportclubs, elektrische deelauto’s of andere projecten die de energietransitie nodig heeft.

Planning, monitoring natuureffecten en kleine beurs en nieuwbouw energieleverend & klimaatadaptief

NMU constateert een aantal zaken waar nog aanscherping mogelijk is:

  • Het gehele proces heeft tot  nu toe veel tijd gevergd, de NMU roept de gemeente op om strak te sturen op de planning die nu voor ligt (besluit gemeenteraad vierde kwartaal dit jaar). Verdere vertraging van besluitvorming is onwenselijk gezien de urgentie die er is om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Met betrekking tot de natuurwaarden onder en nabij zonnevelden moet gemeente sturen op goede bodemkwaliteit. Dit kan zij doen door te sturen op voldoende ruimte tussen de panelen, met voldoende groen ertussen. Gezien het feit dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar effecten van zonnevelden op de bodemkwaliteit en natuur, roept de NMU de gemeente op te sturen op goede monitoring van effecten, afspraken over te nemen maatregelen bij onvoorziene negatieve effecten in de exploitatiefase én deze kennis te delen met relevante stakeholders.
  • Aangezien de energietransitie voor iedereen voordeel moet opleveren, roept de NMU de gemeente op ervoor te zorgen dat ook mensen met een kleine beurs kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van windmolens en zonnevelden. Dit zou kunnen via een lening vanuit Energiefonds Utrecht aan de energiecoöperatie. De energiecoöperatie kan hiermee producten ontwikkelen voor mensen zonder (veel) geld op de rekening.
  • Tot slot kan de NMU zich erin vinden dat er vanaf 2030 woningbouw mogelijk gemaakt wordt. Wel zou het uitgangspunt moeten zijn dat mensen komen te wonen in een permanent energielandschap en hun woningen energieleverend en klimaatadaptief gebouwd worden.

Bekijk ook het voorstel van de gemeente.

Tags: