Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland wordt opgepakt in Utrecht

december 19, 2018

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland wordt opgepakt in Utrecht

Een brede maatschappelijke beweging presenteert vandaag hun unieke aanpak voor natuurherstel  in Nederland. De deelnemende kennisinstituten, landbouworganisaties, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers vanuit een gedeelde stip op de horizon het verschil kunnen maken voor een rijkere natuur. In Utrecht krijgt gebiedsgerichte samenwerking al vorm met het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur.

Natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland want natuur kent geen scherpe grenzen. Kijk maar naar de wilde insecten die gewassen bestuiven, de weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de berm van een weg. Samen beslaan deze gebieden 90% van het Nederlandse oppervlak. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een berm vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

Kern van onze aanpak is dat – naast het stimuleren van een brede samenwerking van boeren, natuurbeheerders, particulieren en overheden in een gebied – iedereen deze grondgebruikers kan stimuleren, inspireren en waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan gunstige omstandigheden voor biodiversiteit. Doordat prestaties eenduidig meetbaar worden, is stapeling van beloning mogelijk en krijgen we ook een beter inzicht in hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak.

Concrete veranderingen

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staan ambitieuze doelstellingen én concrete acties voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte. Enkele voorbeelden:

  • Natuurgebieden kunnen optimaal worden beheerd door natuur meer te verweven met landbouwgebieden en zo natuurgebieden effectief met elkaar te verbinden.
  • In de landbouw wordt op gebiedsniveau samengewerkt aan biodiversiteitsherstel door gunstige leefomstandigheden voor wilde dieren en planten te bevorderen en kringlopen regionaal te sluiten.
  • In de openbare ruimte wordt het bevorderen van biodiversiteit een eis bij de inrichting van bestaande en nieuwe projecten en het beheer door overheden.

Om deze doelen te realiseren, zijn vijf succesfactoren van belang:  draagvlak en gedeelde waarden, het realiseren van nieuwe verdienmodellen, stimulerende en coherente wet- en regelgeving, nieuwe kennis en innovatie; en gebiedsgerichte samenwerking tussen alle grondgebruikers in een regio.

Doordat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan deze succesfactoren wordt het herstel van biodiversiteit een verantwoordelijkheid en zorg van ons allemaal.

Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht

In de provincie Utrecht werken natuur- en landbouworganisaties al samen met de provincie en waterschappen aan de verbetering van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Dat gebeurt met het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur, waarin wordt gewerkt aan meer samenhang tussen natuur en landbouw.