Commissie Remkes geeft goede richting voor stikstofaanpak

oktober 3, 2019

Commissie Remkes geeft goede richting voor stikstofaanpak

De Natuur en Milieufederatie Utrecht is positief over de richting in het advies van de commissie Remkes voor de aanpak van het stikstofprobleem. Inderdaad: niet alles kan. Het advies schuwt geen taboes en kijkt breed naar relevante sectoren. Veel zaken moet nog wel concreet worden uitgewerkt.

De NMU ziet het advies van de commissie Remkes als een grote stap in de goede richting. Uit het advies spreekt veel urgentie en dat is in lijn met de oproep die de Natuur en Milieufederaties al jaren doen. Dat het rapport geen concrete doelen bevat, vinden de Natuur en Milieufederaties een gemiste kans. Deze zullen snel moeten worden uitgewerkt.

Onze natuur holt achteruit en een overdaad aan stikstof is daar een belangrijke oorzaak van. Planten en dieren leiden eronder of verdwijnen zelfs helemaal. Diversiteit aan leefgebieden, planten en dieren is belangrijk voor ons natuurlijk kapitaal en daarmee voor ons voedsel, medicijnen, landschap of water. Het is daarom heel goed dat er nu eindelijk taboes worden doorbroken. Veel te lang hebben we ruimte gegeven aan ontwikkelingen die bijdragen aan de stikstofbelasting, terwijl de verbetering van leefgebieden en natuur niet is gerealiseerd.

Twee sporen

Twee sporen zijn nodig: de totale stikstofemissie terugbrengen in alle sectoren en gebiedsgericht werken aan natuurkwaliteit en bufferzones. Het zal niet voldoende zijn om uitsluitend rond kwetsbare natuur maatregelen te nemen, omdat de bijdrage van de achtergronddepositie in Nederland zo groot is. Het is daarbij van belang de juridische kaders goed in acht te nemen, zo leert de huidige situatie n.a.v. het arrest over het PAS. Daarom moet een aanpak voorzien in feitelijk natuurherstel in Nederland. Pas dan is er ruimte voor economische activiteiten.

Regie

Wij zijn van mening dat een stevige rol van het Rijk noodzakelijk is. Op landelijk niveau moet worden gestuurd op een effectieve aanpak van de uitstootreductie bij de bron, inclusief instrumentarium. Van provincies verwachten wij regie bij de gebiedsgerichte aanpak en vermindering van de depositie op en rond de kwetsbare natuurgebieden. De NMU denkt graag mee over Utrechtse oplossingen.

Bronmaatregelen

Om echt verschil te maken zal een maximum snelheid van 100 km/u op snelwegen nodig zijn, en niet alleen in de directe omgeving van Natura 2000 gebieden. Op het onderliggend wegennet kan aanvullend veel bereikt worden met lagere snelheden en het afwaarderen van wegen in en rond de natuur. Terugdringen van stikstofuitstoot uit veehouderij zal naar onze mening niet in voldoende mate worden bereikt door het wegnemen van latente productieruimte en beëindiging van verouderde bedrijven. Verkleining van de veestapel is nodig om de stikstofemissies terug te dringen. Dat er daarbij met prioriteit wordt gekeken naar de omgeving van kwetsbare natuur is begrijpelijk. De realiteit vergt om onder ogen te zien dat de opgave groter is.

Wij pleiten bovendien voor een integrale aanpak in samenhang met doelen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Wij beschouwen de transitie in de landbouw als een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is behoefte aan stimuleringsbeleid, financieringsregelingen voor afvloeiing en subsidie instrumenten. Ook moet er een marktmechanisme komen dat gebaseerd is op een goede prijs voor producten die natuurinclusief worden geproduceerd. In Utrecht werken de NMU, landbouw en natuurorganisaties samen aan de ontwikkeling en stimulering van duurzame landbouw met natuur.

Zie ook de heldere uitleg van onze medewerker Nicolette Buiter (Adviespunt Ruimte) bij RTV Utrecht hierover!

Tags: