Extra wensen voor de gemeenten

Extra wensen voor de gemeenten

De afspraken in het Convenant zijn dynamisch. Het goud van nu, is het brons van morgen. Dit betekent dat partijen gezamenlijk de lat steeds hoger zullen leggen. Dat is mooi, want alleen met hogere normen blijven we binnen de afspraken van het Klimaatakkoord.

Aanvullend op wat er in het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen staat, zien we kansen voor gemeenten om hun rol te pakken. Deze kansen staan uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3 van het Handboek Bouwen voor de Toekomst, op pagina 69 en 70 (slide 35 en 36 in onderstaand PDF-bestand)

 

Handboek Bouwen voor de toekomst

Download het handboek

Inhoudelijk

Energie:

 • Zet in op aanleg van smart grids: slimme systemen voor opslag en distributie van energie in de wijk.
 • Koppel aan de smart grids het gebruik van elektrische deelauto’s.

Circulair:

 • Bouw binnen het beschikbaar CO2-budget voor de bouw; dit zal zich vertalen in een hoog aandeel biobased.

Klimaatadaptatie:

 • Stimuleer proactief de aanleg van duurzame
 • Zorg voor watervriendelijke woningen, waarbij het gebruik van drinkwater flink lager is dan in huidige nieuwbouw.

Natuurinclusief:

 • Stel per gemeente een puntensysteem op voor natuurinclusieve ontwikkeling.
 • Registreer natuurinclusieve projecten met de daarbij behorende voorzieningen in een zogenaamde natuurboekhouding.
 • Zorg voor goede monitoring en bouw kennis op over de effectiviteit en randvoorwaarden van maatregelen. Deel deze kennis.
 • Werk de ambities uit het Pact Groen Groeit Mee uit door financiële constructies op te zetten: gebruik de beschikbare wetten om waardestijging van grond bij bouwbestemming te benutten voor de aanleg van natuur. Onderzoek de wenselijkheid van een regionaal fonds.
 • Denk bij aanleg van natuur ook aan eetbaar groen.

Mobiliteit:

 • Behandel deelmobiliteit als vorm van openbaar vervoer; neem eventueel de onrendabele top weg.
 • Maak afspraken over het standaard aanbieden van een elektrische fiets in combinatie met een deelauto-abonnement.
 • Neem duurzame mobiliteit mee in het nieuwbouwontwerp en zorg voor voorzieningen op maximaal 10 minuten fiets- of loopafstand.

Verstandig ruimtegebruik

 • Wees zuinig op de ruimte in het landelijk gebied.
 • Zet in op inbreiding; benut kansen in naoorlogse woonwijken (1945 – 1980) en creëer sociale voortuitgang in deze wijken, o.a. door meer voorzieningen.
 • Breng kansen op verouderde, vaak uitgestrekte winkelcentra met veel parkeerplekken, naoorlogse zorglocaties en verdwijnende tankstations in beeld.

Sociale en gezonde wijken

 • Bied financiering aan om collectieven de mogelijkheid geven om bouwgrond te kopen.
 • Maak het mogelijk om oude, leegstaande gebouwen te herbestemmen tot woningen en dit via zelfbouw te laten plaatsvinden.
 • Realiseer inclusieve wijken en maak ze toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen.

Industrialisering woningbouw

 • Zet niet in op het stimuleren van (regionale) woningfabrieken, maar investeer in kwalitatieve verbeteringen, zoals digitalisering, robotisering, low carbon materialen etc.
 • Verander de aanpak van ‘projecten ontwikkelen’ naar ‘producten inkopen’.”
 • Kijk verder dan de lokale bouwer; stel hoge eisen op gebied van duurzaamheid, kwaliteit en garanties en wellicht op snelheid.

Procesmatig

Naast zaken die met grondbeleid te maken hebben, en de inhoudelijke suggesties, kunnen gemeenten ook inzetten op het creëren van financieringsconstructies, samenwerking, maken van afspraken en ondersteunen van koplopers. Hieronder een aantal suggesties hiervoor.

Financieren

Onrendabele toppen, innovatieprojecten, subsidies, garantiestellingen, revolverende fondsen. Om de doorbraak van duurzame bouw te realiseren op alle thema’s, is het nodig om de duurzame optie mogelijk te maken. En beter nog: om het financieel de meest interessante optie te maken.

 • Maak gedegen financieringsconstructies voor biobased woningen, natuur, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en bewonersinitiatieven.
 • Sta garant voor agrariërs die risico nemen om te schakelen op teelten voor de bouw.

Samenwerken

 • Ga de samenwerking aan met andere gemeenten; leer van elkaar, deel kennis.
 • Sluit aan bij bestaande initiatieven, zoals Cirkelregio Utrecht, Cirkelstad en de publiek-private samenwerking Het Nieuwe Normaal, de City Deal Conceptueel en Circulair bouwen en het Pact Groen Groeit Mee.
 • Betrek belanghebbenden; onderzoek de woonbehoefte, formuleer voor wie gebouwd gaat worden.
 • Gebruik regiodeals voor regionale afspraken.
 • Lever vanuit de regio input voor het landelijk debat.
 • Maak (prestatie-)afspraken met woningcorporaties, o.a. over het benutten van kansen voor inbreiding en upgraden van bestaande wijken en het opstellen van een soortenmanagementplan voor de natuur.
 • Faciliteer verandertrajecten.
 • Benut subsidies en subsidieer koplopers.
 • Ondersteun wooncoöperaties en/of Collectief Particulier Opdrachtgevers (CPO’s).