Gemeente Bunnik gaat voor goud!

Gemeente Bunnik kiest voor het hoogst haalbare ambitieniveau van duurzaamheid bij bouw woningen

Alleen wanneer gemeenten bij nieuwbouwprojecten gaan voor het hoogste niveau van duurzaamheid, worden huidige problemen opgelost en nieuwe voorkomen.

Gemeenten kunnen zo bijdragen aan het voorkomen van ontwrichtende klimaatverandering, de bouw van het stikstofslot halen, boeren een alternatief verdienmodel bieden en zorgen voor een aantrekkelijk landschap en een gezonde natuur en leefomgeving. De opgaven zijn te groot voor kleine stapjes. De coalitiepartners van de gemeenteraad Bunnik hebben dat begrepen en in hun coalitieakkoord opgenomen voor ‘goud’ te gaan bij ondertekening Convenant Duurzame Woningbouw 

Te duur, te langzaam?
Gemeenten zijn huiverig om zich uit te spreken voor het hoogste ambitieniveau. Zij vrezen een prijsopdrijvende werking en nemen aan dat deze ambities zullen leiden tot vertragingen in de bouw. Het is logisch en terecht dat gemeenten veel waarde hechten aan betaalbaarheid en tempo. Maar is deze angst gegrond? De NMU checkte dit bij een aantal bouwbedrijven en concludeert dat dit niet zo is. 

De bouw kan het!
Bouwpartijen die hebben ingezet op innovaties zoals circulair en biobased bouwen, kunnen woningen snel en goedkoop neerzetten. Zo bouwt The New Makers biobased en circulaire woningen voor woningbouwcorporaties. Nadia Remmerswaal: “Deze worden verhuurd voor een prijs van maximaal 634 €/mnd. We bouwen deze woningen op tempo; de bouw heeft een doorlooptijd van 5 á 6 maanden, inclusief vergunningstraject”. Ook een bedrijf als Barli kan het hoogste ambitieniveau halen; John van der Doelen, directeur Barli: “Gemeenten en andere opdrachtgevers hebben de sleutel in handen om voor ‘goud’, het hoogste ambitieniveau, te gaan. Met onze manier van bouwen – in hout, modulair en geïndustrialiseerd – zijn we er klaar voor”. Maar het zijn niet alleen de kleine bouwbedrijven, ook grote zoals Ballast Nedam vinden hoge ambities haalbaar: “Wanneer overheden en bouwers het ambitieniveau gezamenlijk voor ogen houden, gaat het zeker gebeuren”, aldus Onno Dwars , CEO Ballast Nedam Development. 

Draag bij aan de oplossing
De bouw kan het dus. En het kan betaalbaar en schaalbaar. Om de doelen te halen, is het nodig dat de overheid koers bepaalt. Alleen met een gelijk speelveld haalt de overheid haar eigen duurzaamheidsdoelen. En de voordelen zijn aanzienlijk. Zo kunnen er woonwijken komen die meer energie opwekken dan verbruiken, zal er minder stikstofuitstoot zijn doordat woningen in fabrieken met plantaardig materiaal worden gefabriceerd, wordt CO2 uitstoot vermeden en CO2 vastgelegd door beton, staal en bakstenen te vervangen door plantaardig materiaal. Tot slot krijgen boeren een nieuw verdienmodel door grondstoffen voor de bouw te verbouwen. Losmaakbaarheid  van onderdelen zorgt voor hoge mate van hergebruik van materialen en biedt kansen om gebouwen makkelijk een nieuwe bestemming en indeling te geven. Giftige stoffen worden niet meer gebruikt, en voor wat betreft natuur worden wijken zodanig ingericht dat soorten die er thuis horen, zich er ook thuis voelen. Last but not least: ontwikkelaars en gemeenten zetten optimaal in op duurzaam vervoer, door een lage parkeernorm te hanteren, goede laadinfrastructuur voor elektrische auto’s aan te bieden, loop- en fietsverbindingen te realiseren en deelmobiliteit de normaalste zaak van de wereld te maken. 

Convenant Duurzame Woningbouw
Daarom is het goed nieuws dat overheden en bouwpartijen in de provincie Utrecht initiatief hebben genomen voor een Convenant Duurzame Woningbouw. In dit convenant staan afspraken over prestaties van nieuwe woningen en wijken die gaan over energie, circulair bouwen, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en mobiliteit. Gemeenten en bouwpartijen kunnen bij ondertekening kiezen tussen drie ambitieniveaus; brons, zilver en goud. Waarbij brons net bovenwettelijk is en goud het hoogste ambitieniveau beschrijft. De keuze voor goud is de enige weg: alleen dán bouwen we nú betaalbare woningen waarmee we ook de noodzakelijke klimaat- en natuurdoelen halen. 

Gemeentepolitiek
Ook gemeente Bunnik gaat dus voor goud. In het coalitie-akkoord staat: “Wij willen onze ambities op het gebied van duurzaam bouwen vastleggen door het Convenant Duurzaam Bouwen op ambitieniveau goud te ondertekenen en maken we gebruik van het Handboek Bouwen voor de Toekomst (NMU). Met het convenant streven wij naar een aanpak voor energieneutraal- circulair- klimaatadaptief- en natuurinclusief bouwen. Deze convenanten worden in het gemeentelijk beleid verwerkt.” 

Ook andere gemeenteraadsleden spreken zich uit voor goud. Zo is de fractie GroenLinks van de gemeente Utrecht zich ervan bewust dat we te maken hebben met een wooncrisis, maar ook met een klimaatcrisis. Meike Hellevoort: “Onze fractie vindt het daarom noodzakelijk om zo duurzaam en natuur-inclusief mogelijk te bouwen en bij ondertekening van het convenant de lat zo hoog mogelijk te leggen. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren al hard ingezet voor duurzaam bouwen en zal dat de komende periode blijven doen.” 

De fractie ‘SamenWerkt.’ van gemeente Wijk bij Duurstede vindt dat het Convenant Duurzame Woningbouw en met name het toetsingskader helpt om als raad(slid) kaderstellend te zijn. De fractie vindt het hoog tijd dat bij alle ontwikkelingen toekomstbestendigheid als uitgangspunt geldt. Rob Willems: “Als bouwers zeggen dat het snel en betaalbaar kan, dan moeten wij aangeven dat het ook moet. Wie zit er immers te wachten op woningbouw die niet toekomstbestendig is? Niemand! Dus doorpakken!”  

26 gemeenten: Ga voor goud!
Bouwpartijen staan er klaar voor en hebben overheden nodig om de kaders te stellen. Daarmee kunnen juist ook de verschillende (overheids)duurzaamheidsdoelen gehaald worden voor een betaalbare prijs en op tempo. We hebben gezien dat individuele gemeentepolitici hun verantwoordelijkheid voelen en nemen. De opgaves waarvoor we staan, zijn te groot voor kleine stapjes. Daarom is ‘goud’ de beste weg vooruit. Een mooie en gezonde leefomgeving creëren we wanneer alle 26 gemeenten in onze provincie Utrecht bij ondertekening van het Convenant Duurzame Woningbouw kiezen voor goud. Ter inspiratie schreven wij het Handboek ‘Bouwen voor de Toekomst’, boordevol goede voorbeelden en onderbouwing door experts, dat het allemaal al mogelijk is.  

 


  

 

Wil je aan de slag met het Handboek? Neem dan contact op met:

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving