1982

1982

In 1982 protesteerde de Stichtse Milieufederatie tegen het provinciaal afvalstoffenplan. De federatie vond dat het provinciebestuur het inzamelen en het verwerken van afval onvoldoende op elkaar afstemde. De bezwaren van de Stichtse Milieufederatie richtten zich vooral op het beleid, dat geen aanleiding zag om voorzieningen te creëren voor bewerken of verwerken van bouw- en sloopafval. Vanuit de federatie werd toen al aandacht gevraagd de afvalstromen beter in te richten en te hergebruiken. Een onderwerp dat nu anno 2022 heel hoog op de agenda staat in de gemeenten en de Provincie Utrecht.  

De gemeenten stonden onder druk door dit beleid. Daardoor wees de provincie de gehele provincie aan als samenwerkingsgebied. De provincie zelf nam toen afstand. Een gevolg hiervan was de oprichting van de gemeenschappelijke regeling van Afval Verwijdering Utrecht (AVU) in 1984.

Tot op de dag van vandaag hebben alle gemeenten in Utrecht hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalbewerking en afvalverwerking overgedragen aan de AVU.

Ook werd er in dit jaar door de federatie bezwaar gemaakt tegen het bouwen van 6.000 extra huizen in Houten ten koste van het mooie Kromme-Rijngebied.

Tags: