Uitkomst peiling: ‘Met groene economie uit de coronacrisis’

juni 22, 2020

Uitkomst peiling: ‘Met groene economie uit de coronacrisis’

‘In coronatijd hebben mensen veel zorgen en onzekerheid, maar beleven we ook wat echt van waarde is. Laten we deze ervaringen gebruiken voor het herstel na corona. En laten we met het economisch herstel vormgeven aan een duurzame toekomst voor mens en natuur.’ Dat is de overkoepelende wens die mensen meegaven in een peiling die de Natuur en Milieufederatie Utrecht recent heeft uitgezet onder al haar relaties. In de peiling vroeg zij mensen mee te denken over hoe we onze economie en samenleving door de coronacrisis loodsen. De NMU ontving ruim 40 reacties, vele zeer uitgebreid en doordacht. Joris Hogenboom, directeur NMU: ‘Deze waardevolle ideeën zien we als voeding aan het gezamenlijke gesprek, dat we met andere partijen en inwoners in de provincie willen voeren over het richting geven aan de toekomst.’ 

Positieve zaken én zorgen
De reacties gingen over de ervaringen in de afgelopen maanden, over lessen die we daaruit kunnen trekken voor de toekomst en over concrete acties voor een groen herstel. Mensen gaven aan dat de coronacrisis de kwetsbaarheid van de wereldeconomie duidelijk maakt, en de al bestaande keerzijden van het systeem uitvergroot. De ongelijke kansen lokaal en wereldwijd zijn nog duidelijker geworden. Ook zien mensen heel veel positieve ontwikkelingen, die ze zouden willen vasthouden bij het herstel uit deze crisis. Dan gaat het om de waargenomen grote solidariteit in de samenleving, de schone lucht, genieten van natuur dichtbij, waardering voor ‘het gewone, het kleine’. Een daadkrachtige overheid. En een enorme veerkracht, veranderkracht en creativiteit bij mensen en organisaties. Maar zorgen zijn er ook. Leren we wel van deze crisis? Of gaan we straks weer over tot de orde van de dag, terwijl de balans tussen mens en natuur zo duidelijk verstoord is?

Wensen: duurzaamheid en luisteren naar burgers
Wensen waren er veel! Deels bekende wensen die gaan over een duurzame wereld. Maar vaak werd gezegd: ‘Laten we nu het moment aangrijpen om over te stappen op een groene economie! Versterk de regionale economie, ontwikkel kortere ketens, vooral op het gebied van landbouw en voedselvoorziening.’ De vele concrete suggesties zijn terug te lezen in de publicatie van de NMU. Ze gaan van het circulair maken van productieprocessen tot het investeren in (vrij toegankelijke) natuur dicht bij huis.

Ook werd gezegd: luister naar de jeugd, ondersteun burgerinitiatieven. Creëer een hoopvol lonkend toekomstperspectief! En: koppel de steun vanuit de overheid aan groen ondernemen. Borg duurzaamheid stevig in beleid en wetgeving zoals de omgevingswet en -visies, klimaatadaptatiestrategieën, Deltaplan Biodiversiteit, de Europese Green Deal. Ook de (lokale) politiek wordt opgeroepen met lange termijnvisies te komen hoe de uitdagingen van deze tijd tegemoet getreden worden.

Een gedeelde wens lijkt te zijn om deze ervaringen en ontwikkelingen te benutten voor herbezinning, en vervolgens hierop onze keuzes als individu en maatschappij te baseren. Zo kunnen we werken aan een wederopbouw op basis van de ervaringen van de afgelopen tijd: in de richting die we belangrijk vinden en met de daadkracht die we afgelopen periode hebben laten zien.

NMU gaat graag in gesprek
Joris Hogenboom: ‘We gaan met de uitkomsten van deze peiling graag in gesprek met overheden, bedrijven, maatschappelijke partners en inwoners van deze provincie, om de groene herstelagenda voor de provincie Utrecht samen vorm te geven. Iedereen die mee wil denken is welkom.’

De publicatie is hier te vinden.

Tags: