Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning omvat alle onderwerpen waarvoor vroeger afzonderlijke vergunningen voor aangevraagd moesten worden, zoals bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Ook worden alle aspecten van een project meegenomen, zoals bouwen, aanleggen, oprichten en gebruiken.

Een omgevingsvergunning vraagt men aan via het Omgevingsloket. Op deze website kan men tevens een vergunningscheck doen om te achterhalen of men voor de voorgenomen werkzaamheden een vergunning nodig heeft.

Men kan een omgevingsvergunning op verschillende manieren indienen:

  • als één omgevingsvergunning voor alle activiteiten in het project;
  • met meerdere (deel)vergunningen die los van elkaar worden aangevraagd;
  • in twee fasen waarbij een splitsing gemaakt wordt tussen bijvoorbeeld de ruimtelijke activiteiten (fase 1) en de aspecten bouwen en milieu (fase 2).

Ook een omgevingsvergunning dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Procedure

Voor omgevingsvergunningen gelden twee procedures: de reguliere en uitgebreide procedure.

Bij de reguliere procedure moet het bevoegd gezag binnen 8 weken een beslissing nemen. Nadat de beschikking is afgegeven, kan men bezwaar indienen bij de gemeente. Indien men niet akkoord is met de uitspraak in het bezwaarschrift, kan beroep ingediend worden bij de Rechtbank en daarna hoger beroep bij de Raad van State.

In artikel 3.10 van de Wabo staat wanneer men de uitgebreide procedure moet volgen. In ieder geval geldt de uitgebreide procedure voor projecten die in strijd zijn met een bestemmingsplan, beheersverordening of exploitatieplan.

Via de uitgebreide procedure kan de beslistermijn 6 maanden duren. Dit is inclusief een terinzagelegging van het ontwerpbesluit gedurende 6 weken. Na het verlenen van de beschikking kan men in beroep gaan bij de Rechtbank. Daarna staat nog de mogelijkheid open om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

Tags:

Voor meer informatie: