NMU brengt 10 punten in voor duurzaam herstel na coronacrisis

juli 2, 2020

NMU brengt 10 punten in voor duurzaam herstel na coronacrisis

De afgelopen maanden zijn we als samenleving hard geconfronteerd met het coronavirus. Dit was en is voor veel mensen en bedrijven een zorgelijke tijd. Langzaam krijgen we wat meer bewegingsruimte en we hopen dat dit zo kan blijven en verder groeien. Vanaf nu kunnen we ook echt gaan werken aan een duurzaam herstel na de crisis. Regionale overheden kunnen daarin een heel belangrijke rol spelen; provincie, gemeenten en waterschappen zijn daar ongetwijfeld al volop mee bezig.

Graag reikt de Natuur en Milieufederatie Utrecht de bestuurders en politici een aantal ideeën aan voor het vormgeven aan het herstel. Deze ideeën zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op een peiling die de NMU recent uitvoerde bij haar relaties in de provincie.

Opvallende zaken uit de peiling zijn:

 • De ervaren kwetsbaarheid van ons economische systeem; ook hebben mensen zorgen over de impact van de crisis op het leven van mensen en over de ongelijke verdeling van deze impact.
 • In positieve zin hebben mensen de onderlinge solidariteit ervaren; de daadkracht van de overheid; en de veerkracht en creativiteit van ondernemers.
 • En mensen hebben ervaren hoe waardevol de kwaliteit van de eigen leefomgeving is: de natuur dicht bij huis, schone lucht.

Mensen geven aan te hopen dat we leren van deze crisis, en dat we met het herstel uit de crisis versneld vorm kunnen geven aan een duurzame economie en gezonde leefomgeving. Ze geven daar ook talrijke concrete suggesties voor.

Na de eerste periode van crisismanagement waarin de aandacht terecht uitging naar het brede behoud van bedrijven en werkgelegenheid, komt nu ruimte voor inzet op het duurzame herstel. Op basis van deze peiling en voortbordurend op de gedachte van de crisis als momentum, zien wij de volgende 10 kansen voor overheden. Zaken die zij in nauwe samenwerking met bedrijven, bewoners­initiatieven en anderen kunnen oppakken.

 1. Help duurzame bedrijven en initiatieven die nu in problemen komen, door de crisis heen met raad en daad. Zo horen wij dat projecten voor duurzame energieopwekking in de knel komen, door een stagnatie in de investeringen. We zien ook dat bedrijven in de circulaire economie het lastig hebben, bijvoorbeeld doordat een deel van hun personeel is uitgevallen en hun afzetmarkt stil is komen te liggen.
 2. Roep op tot nieuwe initiatieven voor duurzame projecten van ondernemers en bewoners en ondersteun deze met advies, begeleiding bij vergunningen, zoeken naar financiering, etc. Deze beweging van onderop is erg innovatief, flexibel en heeft zichzelf snel doorontwikkeld de afgelopen periode: betrek deze structureel bij hervormingen en transities. Dit gaat veel richtingen uit: regionaal voedsel, groen dichtbij, circulaire productie, energiebesparing en opwekking, schoon vervoer, deelmobiliteit etc. Allemaal kansen voor nieuwe bedrijvigheid en banen, kosten­besparingen en een duurzame regio.
 3. Haal al geplande of voorgenomen groene investeringen naar voren. Denk aan investeringen in schone energie, infrastructuur voor de fiets, natuur- en recreatiegebieden, duurzame renovaties en energiepositieve en circulaire nieuwbouw.
 4. Ga na of de investeringsagenda bijstelling behoeft, in het licht van de ervaringen van de afgelopen maanden. Welke nieuwe ambities krijgen nu urgentie, en welke investeringen zijn daartoe mogelijk?
 5. Kijk hoe u uw eigen aanbestedingen en inkoop versneld circulair en duurzaam kunt maken.
 6. Verleen bedrijven in nood bij voorkeur steun voor innovaties die bijdragen aan duurzaamheid; stel in ieder geval duurzaamheidseisen aan verleende steun.
 7. Ontwikkel samen met onderwijsinstellingen en bedrijven omscholingsmogelijkheden naar werkgelegenheid van de toekomst, voor mensen die nu hun baan verliezen; denk aan de duurzame bouw, renovatie- en installatiesector.
 8. Zorg dat de mensen die het hardst getroffen worden de kans krijgen op nieuwe werkgelegenheid en voorkom armoede, bijvoorbeeld door een versnelde isolatie van woningen zonder stijging van de woonlasten.
 9. Zorg dat positieve ontwikkelingen uit de afgelopen periode worden vastgehouden: minder vervoersbewegingen, thuiswerken, waardering voor lokaal (voedsel, energie, grondstoffen, recreatie), waardering van groen dichtbij.
 10. Tracht voortvarend te zijn en biedt een wenkend perspectief voor de toekomst: we weten nu dat als het echt moet, snelle reacties mogelijk zijn en dat daadkracht wordt gewaardeerd.

De NMU is graag bereid om met de politici en bestuurders mee te denken en bij te dragen aan het duurzaam herstel.

Tags: