NMU blij met grotendeels groen provinciaal coalitieakkoord

juni 3, 2019

Blij met grotendeels groen coalitieakkoord

Het provinciale coalitieakkoord is grotendeels goed nieuws voor natuur, milieu en duurzaamheid. De natuur krijgt meer geld, duurzame energie krijgt een extra boost en de fiets krijgt voorrang. Er komen stimulansen om de Utrechtse economie meer circulair en klimaatadaptief te maken. De NMU ziet veel van haar eerdere inbreng terug in het akkoord.

De NMU is blij met het nieuwe coalitieakkoord voor de provincie Utrecht. Zo trekt het nieuwe bestuur 12 miljoen euro uit voor de Groene contour en zal het Natuurnetwerk Nederland in Utrecht af zijn in 2027. Een fonds gaat het mensen met een lager inkomen mogelijk maken om mee te doen met duurzame energieopwekking. Er komt handhaving op de verplichte energiebesparing bij bedrijven, en ook het realiseren van voldoende duurzame energie voor gemeenten wordt minder vrijblijvend.

Circulaire economie en klimaatadaptatie krijgen in het coalitieakkoord veel aandacht. Bij mobiliteit staan fiets en OV voorop en behoren lagere maximumsnelheden op N-wegen tot de mogelijkheden. Bij deze punten herkennen we veel van de inbreng die we eerder samen met andere groene organisaties leverden voor een duurzaam provinciaal coalitieakkoord.

Kritisch zijn we over het openlaten van de optie om te bouwen buiten de bestaande dorpen en steden (Rode contour), en het vooruitlopen op grote nieuwbouwlocaties. De NMU zal de provincie de komende jaren kritisch volgen op de impact die dat kan hebben op natuur en landschap. Maar voor het overgrote deel zien we vooral veel kansen om Utrecht echt mooier en duurzamer te maken. We zien een mooie samenwerking dan ook tegemoet.

Hieronder de concrete actiepunten die vanuit onze prioriteiten het belangrijkst zijn:

Gezonde en circulaire economie

 • Keuze bij aanbestedingen voor duurzaam, innovatief en circulair. Volwaardige plek voor circulariteit in gebiedsontwikkelingen. Ontwikkeling van een regionale grondstoffenstrategie en monitoring van de voortgang.
 • Deelname aan netwerken binnen en buiten de provincie, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire (gebieds)ontwikkelingen (Alliantie Cirkelregio).
 • Nadruk op herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen en waar mogelijk gebruik van ‘schuifruimte’, mits er voldoende rekening wordt gehouden met goede landschappelijke inpasbaarheid en klimaatadaptief en energieneutraal bouwen.

Fijne en gezonde leefomgeving

 • Steun voor gemeentelijk beleid voor een betere luchtkwaliteit, o.a. via snelheidsverlaging op rijks- en provinciale wegen.
 • Inzet op het verminderen van lokale luchtvervuiling door b.v. houtstook.
 • Betere vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Ondersteuning voor kennisdeling, verduurzaming en functieverandering van erfgoed.
 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie als aanjager voor het creëren van ruimtelijke kwaliteit.

Mooie natuur en schoon water

 • Realisatie van 125 hectare per jaar Natuur Netwerk Nederland, met als einddoel 1506 hectare in 2027.
 • Aanleg van minimaal 400 hectare natuur in de Groene Contour, buiten het NNN, tot 2023.
 • Uitvoering van de Samenwerkingsagenda landbouw als bijdrage aan de transitie.
 • Een diverser agrarisch cultuurlandschap door aanleg van nieuwe landschapselementen.
 • Gemiddeld 50% minder bodemdaling in de veenweidegebieden in 2030.
 • Intensievere bescherming van weide- en akkervogels en insecten.
 • Ecologisch beheer van de bermen langs provinciale (vaar)wegen.
 • Opstellen van een landschapsuitvoeringsplan met daarin ambities voor het landschap.
 • Geld voor de aanleg van landschapselementen via het platform Kleine landschapselementen.
 • Een besluit over de toekomst van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Duurzame landbouw

 • In een provinciale voedselagenda gaan diverse partijen samenwerken aan kortere ketens en een lokale afzet van voedsel.
 • Steun voor het ‘Actieplan duurzame landbouw met natuur’ (van o.a. de NMU) met menskracht.
 • Meer geld voor pilots op het gebied van duurzame, natuurinclusieve bedrijfsplannen.

Droge voeten

 • Integratie van klimaatadaptatie in de Omgevingsvisie en -Verordening, een ambitieus programma klimaatadaptatie en investeringen in pilots.
 • Extra aandacht voor bodemdaling.

Sneller naar duurzame energie

 • Een jaarlijkse energiebesparing van tenminste 1,5%.
 • Duurzame opwekking van 16% van het provinciale energiegebruik in 2023, en van 100% in 2040.
 • Stimuleren van maatregelen die besparende maatregelen makkelijker maken, zoals collectieve inkoop.
 • Een fonds voor inwoners die geen geld hebben voor besparings- en verduurzamingsmaatregelen.
 • Stimuleren en adviseren van bedrijven, en handhaving van hun energiebesparingsverplichting.
 • Afspraken met regio´s over provinciale doelen, ruimtelijke inpassing en inzet.
 • Bepalen op welke plekken de ruimtelijke inpassing van duurzame energie prioriteit krijgt. Opstelling van een provinciale kansenkaart duurzame energie in 2019/2020.
 • Steun voor de huidige plannen van de gemeente Utrecht voor het energielandschap in Rijnenburg.
 • Blijkt in 2021 dat een gemeente de energiedoelen niet haalt, dan komt het instrument van het Provinciaal Inpassingsplan in beeld.
 • Hulp voor bewoners en ondernemers die in energiecoöperaties samenwerken aan duurzame energievoorziening.
 • Ontmoediging van schalie- en aardgaswinning en regie op een veilige en verantwoorde toepassing van aardwarmte.
 • Stimuleren van circulair en klimaatneutraal bouwen.
 • Ontwikkeling van een Wijk van de toekomst die veel duurzame innovaties combineert.
 • Onderzoek naar wenselijkheid en effectiviteit van het gebruik van verschillende vormen van biomassa in de provincie Utrecht.
 • Bepaling van een strategie om inwoners, ondernemers en andere betrokkenen te informeren over de energietransitie en hen te inspireren om mee te doen.

Levendige steden

 • Bouw van een zo groot mogelijk deel van de nieuwe woningen binnen de grenzen van bestaande steden en dorpen (Rode contour). Zo veel mogelijk van deze huizen komen in de buurt van stations en belangrijke OV-haltes.
 • Goed bereikbaar maken van nieuwe grote woningbouwlocaties buiten de bestaande steden en dorpen met fiets en hoogwaardig openbaar vervoer.
 • Ontwikkeling van een systematiek om te besluiten over het in specifieke situaties mogelijk maken van kleinschalige uitbreiding buiten de Rode contouren.

Gezonde, veilige en duurzame mobiliteit

 • Utrecht wordt dé fietsregio van Europa, o.a. door snelfietsroutes aan te leggen, de drukste punten aan te pakken en barrières op te lossen met bruggen en tunnels.
 • Inzet op innovaties om fietsgebruik te bevorderen.
 • Geld voor bouw en exploitatie van meer fietsenstallingen.
 • Afspraken met werkgevers en publiekscampagnes voor meer fietsgebruik.
 • Frequenter en sneller openbaar vervoer, inclusief trams.
 • Inzet op een versterkte OV-verbinding Amersfoort–Utrecht Science Park.
 • Proef met gratis OV buiten de spits voor ouderen met een krappe beurs.
 • Inrichting van meerdere OV-knooppunten aanvullend op de binnenstad en het stationsgebied van Utrecht CS, die onderling goed verbonden zijn, o.a. via een fietsnetwerk.
 • Inspanning om de 2een bij voorkeur ook de 3eonderdoorgang van de Noordelijke Randweg verdiept aan te leggen.
 • Borging van een goede waterhuishouding en verbetering van de leefkwaliteit voor omwonenden bij de verbreding van de Ring Utrecht. Een uniforme maximumsnelheid van 80 km/u op de hele Ring Utrecht is wenselijk.
 • Grote terughoudendheid bij nieuwe weginvesteringen.
 • Verlaging van de maximumsnelheid op provinciale wegen waar nodig, bijvoorbeeld in woonwijken en in gebieden met veel wildaanrijdingen.

Samen komen we verder

 • De gebiedscommissies blijven een belangrijke samenwerkingspartner.
 • Investeren in innovatie van de dialoog tussen overheid, maatschappelijke partners en inwoners.
 • De provinciale organisatie wordt een wendbare organisatie waar de maatschappelijke opgaven centraal staan.
Tags: