Regeerakkoord: stap naar natuurinclusieve samenleving en behoud Amelisweerd

december 17, 2021

Regeerakkoord: stap naar natuurinclusieve samenleving en naar behoud Amelisweerd

Het regeerakkoord, dat onlangs werd gepresenteerd, is een eerste stap in de richting van een natuurinclusieve samenleving. We waarderen als Natuur en Milieufederaties de hoge ambities, maar uiteindelijk dienen we natuur, milieu en klimaat alleen als we de voornemens ook realiseren. Als NMU zijn we verder blij met de heroverweging van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

Het nieuwe kabinet zet volgens de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) stappen in de richting van een natuurinclusieve samenleving. Natuur, milieu, klimaat, duurzaamheid én gezondheid hebben in het regeerakkoord een belangrijke plek. Maar de NMF’s vinden het gezien de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis, teleurstellend dat VVD, D66, CDA en CU niet alle kansen grijpen die er liggen.

“Het is positief dat het nieuwe kabinet nadrukkelijk oog heeft voor het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteit wil herstellen en de stikstofcrisis wil aanpakken”, zegt NMF-directeur Annie van de Pas. “Veel hangt daarbij af van een goede, secure uitvoering. Met voldoende doorzettingsmacht, concrete plannen en harde afspraken. Snelheid is geboden, we hebben geen tijd meer te verliezen.”

Concrete invulling noodzakelijk

De NMF’s kijken verder dan de ambitieuze teksten in het regeerakkoord. Uiteindelijk gaat het om de concrete invulling van alle plannen, willen we natuur, milieu en klimaat écht beschermen. Daarbij is een rechtvaardige overheid ook een overheid die zich houdt aan de eigen wetten en regels én toeziet dat anderen dat ook doen. Het kabinet moet zich op dat vlak nu gaan bewijzen.

De NMF’s zijn benieuwd met welke concrete voorstellen dit kabinet komt: “Een heel goede samenwerking en financiële afspraken tussen decentrale overheden en de rijksoverheid is daarbij essentieel”, aldus Annie van de Pas.

Blij met heroverweging wegverbreding Amelisweerd

De aankondiging om in gesprek te gaan met gemeente en provincie Utrecht over alternatieven voor snelwegverbreding bij Amelisweerd is zo’n vrij concreet voorstel. De coalitie wil in overleg met de regio bekijken of een oplossing “binnen de bak” in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblematiek net zo goed kan oplossen als verbreding naar 2×7 rijstroken. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontsluiting met OV en auto van nieuwe woongebieden zoals Rijnenburg. Als de oplossing vanuit de regio even goed is, dan wordt deze overgenomen. Volgens de NMU is met het SUUNTA 2 rapport al genoegzaam aangetoond dat 2×6 rijstroken binnen de bak in Amelisweerd een volwaardig alternatief is, dat aan alle verkeerskundige eisen voldoet, en bovendien honderden miljoenen euro’s goedkoper is. Dus hebben we er alle vertrouwen in dat rijk, provincie en gemeente tot dezelfde conclusie zullen komen.

Kennis vanuit de praktijk

Als Natuur en Milieufederaties blijven we erop toezien dat de grote opgaven in samenhang met elkaar worden aangepakt en het perspectief en de kennis vanuit de lokale praktijk daarin wordt meegenomen.

Annie van de Pas: “We werken in de twaalf provincies aan een natuurinclusieve samenleving. De NMF’s doen dat samen met een grote groep vrijwilligers van lokale natuur- en milieuorganisaties en met maatschappelijke partners en overheden. Op die manier willen we als Natuur en Milieufederaties een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen uit dit regeerakkoord die hieraan bijdragen.”

Tags: