Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Alliantie Cirkelregio Utrecht

Alliantie Cirkelregio Utrecht

De regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale partijen die samen toewerken naar een circulair georganiseerde regio. Door onderling gecoördineerde acties fungeert de alliantie als aanjaagteam en kan men circulaire initiatieven van kennisinstellingen, bewoners, (bedrijven) en sociaal ondernemers, maatschappelijke instellingen faciliteren, aanjagen, versnellen, op gang brengen en verbinden.

In 2015 hebben diverse organisaties met circulaire initiatieven zich verbonden in het netwerk, zoals gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht, Utrecht Sustainability Institute (USI), provincie Utrecht, Utrecht10 (U10), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Economic Board Utrecht (EBU), Cirkelstad en NMU. Elke partner heeft een eigen specialisatie die bijdraagt aan het algehele resultaat, bijvoorbeeld haalbare en opschaalbare businesscases, kennisontwikkeling, burgerparticipatie, beleid e.d.. Het betreft een open samenwerkingsalliantie, waarbij partijen uit de regio kunnen aanhaken.

Doelstelling

Het doel van Cirkelregio Utrecht is om toe te werken naar een circulaire regio door de economische en innovatieve kracht in de Utrechtse regio duurzaam te versterken. Dit doen we door nieuwe allianties te smeden, met circulariteit van grondstoffen en producten als uitgangspunt en kennis te ontwikkelen en te delen.

Doelen 2017 (korte termijn)

Bouw/demontage

Naast nieuwbouw en renovatie is transformatie van bestaand vastgoed en gebieden een belangrijke opgave in de regio Utrecht. Die opgave biedt concrete aanknopingspunten voor flexibel & demontabel bouwen, duurzaam demonteren en hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen. De alliantie werkt in 2017 aan de volgende doelen:

 • Potentiële, regionale bouw/demontage projecten zijn in beeld, zowel in beheer van overheden als marktpartijen;
 • Potentiële, regionale bouw/demontage partijen zijn aangehaakt;
 • Circulair inkopen staat hoog op de kaart bij overheden en bedrijven;
 • Allianties die bijdragen aan realisatie concrete projecten worden ondersteund;
 • Communicatie & kennisdeling van goede voorbeelden naar de regio.

Kantoren

In de regionale diensteneconomie zijn veel kantoren en dienstverlenende instellingen gehuisvest. Op dit moment genereert een gemiddelde bedrijfswerkplek 125 kg afval per jaar, waarvan 100 kg restafval. Bedrijven bieden oplossingen om dit restafval te verwaarden. Hiermee wordt bedoeld dat afvalverwijdering op een werkplek geen geld meer kost, maar juist waarde creëert. De alliantie werkt in 2017 aan de volgende doelen:

 • Potentiële bedrijfs- cq overheidskantoren met minimaal 250 werkplekken zijn in beeld;
 • Bij deze kantoren is een grondstoffenscan uitgevoerd;
 • Zoveel mogelijk van de op de werkplekken gegenereerde grondstoffen worden omgezet in producten die weer geleverd worden aan kantoren en andere bedrijven in de regio;
 • Communicatie & kennisdeling van goede voorbeelden naar de regio.

Er wordt nu toegewerkt naar een programma-opzet om de lange termijndoelen te formuleren en plannen.

Focus Alliantie Cirkelregio

De alliantie heeft gezamenlijk gekozen voor de volgende vier (4) stromen:

 1. Bouw en demontage
 2. Hoogwaardige toepassing van biomassa
 3. Afvalvrije gebieden
 4. Textiel

Deze focus is gekozen op basis van het rapport Strategische Verkenning ‘Op weg naar Cirkelregio Utrecht’. Daarin is gekozen voor zeven kansrijke sectoren en materiaalstromen zijn om mee aan de slag te gaan. Vervolgens is daarvan de economische onderbouwing bepaald door TNO.

Er worden al volop initiatieven genomen (zie kop projecten) en de coördinatie van de stromen ligt bij de volgende partners/ aanspreekpunten:

 • EBU: Bouw en demontage,
 • USI: Textiel / Afvalvrije gebieden
 • NMU: Hoogwaardige toepassing van biomassa en afvalvrije gebieden.

Activiteiten Alliantie Cirkelregio

Bijeenkomsten

De afgelopen periode zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd met circulaire koplopers/marktpartijen. Leest u hier de vruchtbare uitkomsten van de afgelopen bijeenkomsten. Houdt u de evenementenkalender onder aan deze pagina en tussen de nieuwsberichten op de frontpage van de NMU in de gaten voor aankomende bijeenkomsten.

Lopende projecten

Partners

Gemeenten in de provincie Utrecht

Bij gemeenten (inkoop) liggen kansen op meerdere thema’s, zoals bijvoorbeeld: beton/asfalt, e-waste en straatmeubilair. De EBU ondersteunt de gemeenten hierbij vanuit hun coördinerende rol bij de stroom Bouw en Demontage. In 2014 werd een Green Deal Circulair inkopen gesloten met als inzet om in 2020 10% van het inkoopvolume circulair in te kopen. Gemeente Utrecht, Amersfoort, Woerden, de provincie en de Economic Board Utrecht ondertekenden deze Green Deal. Dit creëert een gezamenlijke circulaire marktvraag van ongeveer €100 mln.

Provincie Utrecht

De Provincie zet circulaire economie op de kaart via het programma Duurzaam Door, waarmee o.a. circulaire initiatieven in de regio een extra impuls krijgen, door kennisdeling en opschaling. Ook staat het thema circulaire economie dit jaar centraal bij de Duurzaamheidsprijs 2017. De provincie vindt het belangrijk de regionale initiatieven in kaart te brengen en een platform te geven.

Utrecht Sustainability Institute (USI)

Het USI biedt meerdere initiatieven aan om de circulaire economie een impuls te geven. Voorbeelden zijn de Circular Economy Labs (debatavonden), een kennisbank en een Toetsingscommissie brancheverduurzamingsplannen Verpakkingen. Binnen Cirkelregio Utrecht treedt het USI op als coördinator van de stroom Textiel en Afvalvrije gebieden.

Utrecht10 (U10)

In de regio Utrecht werken diverse gemeenten via de U10 samen als regionale overheden aan een circulaire economie, met op de agenda:

 • duurzaam en gezamenlijk inkopen (circulaire vraag);
 • zoveel mogelijk grondstof terugwinnen uit afval;
 • het sluiten van grondstof-product ketens (circulair aanbod).

Ook wordt er kennis uitgewisseld (bijvoorbeeld over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed) die bijdraagt aan de steeds groenere Utrechtse regio.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met het ministerie van Economische Zaken- en van Buitenlandse Zaken zorg gedragen voor de samenstelling van het Rijksbrede programma Circulaire Economie, uitgebracht eind 2016. Hierin staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt zorg samen met de twee andere ministeries voor het uitrollen het programma richting een circulaire economie in 2050. Ze sluiten zich aan bij allianties en zijn o.a. initiatiefnemer van de website circulair ondernemen.

Economic Board Utrecht (EBU)

De Economic Board heeft onder het thema GROEN de actielijn circulaire economie opgezet. De acties liggen gezien hun coördinerende rol van Bouw en demontage op dit vlak en men heeft een ondersteunde rol richting gemeente Utrecht, Amersfoort en Woerden rondom circulair inkopen. De EBU richt zich ook specifiek op Afvalvrije kantoren, binnen het thema Afvalvrije gebieden.

Cirkelstad

Cirkelstad Utrecht is een platform voor regionale publieke én private partijen. Partijen die zelf aan de slag zijn om reststromen van de stad om te buigen tot waardevolle nieuwe producten. En dat mede te doen om banen te scheppen en met de mensen die die nieuwe producten gaan gebruiken. Dat kan gaan over het maken van tuinhuisjes van sloophout, een lesprogramma voor basisscholen tot aan het circulair (her) ontwikkelen van de 90.000 woningen die in regio Utrecht op de planning staan. Altijd weer in samenwerking met elkaar. Op het platform kom je partijen tegen die samen versnelling willen geven aan onze gedeelde ambitie. De stad zonder afval, zonder uitval. Voor een overzicht van alle initiatieven van Cirkelstad Utrecht: zie de website.

NMU

Natuur en Milieufederatie Utrecht is voorzitter van de alliantie Cirkelregio en draagt daardoor bij aan de samenwerking tussen de partners. Inhoudelijk houdt de NMU zich met name bezig met de coördinatie van Hoogwaardige toepassing van biomassa en samen met USI met Afvalvrije gebieden. Namens de provincie voert de NMU dit jaar ook de Duurzaamheidsprijs uit met als thema circulaire economie.

Evenementen

31 maart 2017 Bijeenkomst ‘Utrecht circulair’

Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen is er een Nationaal Grondstoffenakkoord in de maak. Op 24 januari 2017 is de intentieverklaring ondertekend in Den Haag door diverse partijen, waaronder meerdere partners van de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Men spreekt hiermee de gezamenlijke ambitie uit een circulaire economie te realiseren, waarbij iedere partij naar vermogen zal bijdragen aan het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen.

Het doel van de bijeenkomst was om vanuit de provincie Utrecht naar boven te halen waar de circulaire pijlen vervolgens op worden gericht. Hiermee wil men vanuit de provincie inbreng leveren in het Grondstoffenakkoord, maar ook bestaande initiatieven versnellen en opschalen, bijvoorbeeld door haalbare businesscases te ontwikkelen. Organisator van de bijeenkomst is Cirkelregio Utrecht samen met ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

1 april Duurzaamheidsprijs 2017: inschrijving geopend

Op 10 oktober 2017, Dag van de Duurzaamheid, wordt de provinciale Utrechtse Duurzaamheidsprijs weer uitgereikt! Dit jaar zijn we op zoek naar innovatieve projecten of initiatieven in de provincie Utrecht, die bijdragen aan een circulaire economie. Er is 10.000 euro te verdelen! Iedereen kan zich aanmelden voor de duurzaamheidsprijs, zowel ondernemers, burgers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke- en andere organisaties.

9 mei Inspiratiebijeenkomst ‘Maak de cirkel rond’

Op 9 mei verzorgt de provincie Utrecht een inspiratiebijeenkomst over de circulaire economie: “Maak de cirkel rond!”. De NMU vindt dit een prachtige kans om Statenleden en beleidsmakers te laten zien wat er in de provincie allemaal gebeurt op circulair gebied. Iedereen die zich met circulaire zaken bezighoudt is dus van harte uitgenodigd! Locatie: Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht.

24 mei Prijsuitreiking Healthy Urban Office Challenge

In de Healthy Urban Office Challenge gaat de regio Utrecht op zoek naar de meest inspirerende projecten op weg naar groene, gezonde en slimme kantoren. Bent u bezig uw kantoor groener, gezonder en slimmer te maken? Doe mee en win een prijzenpakket ter waarde van 15.000 euro dat u helpt uw ambitie verder te realiseren! De deadline voor aanmelden is 28 april 2017. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 24 mei.

De bijeenkomst vindt plaats in De Pyth, Pythagoraslaan 101 in Utrecht. Dit voormalig provinciekantoor is in 2015 volledig gerenoveerd tot energielabel A. Zie ook de link.

29 mei 2017 Netwerkbijeenkomst Duurzaam Door

Landelijk opgezet programma Duurzaam Door heeft het doel een groene economie te bevorderen, door middel van kennis ontwikkeling, versterken van competenties en verbinding van partijen. Het provinciale programma is gestart in 2012 en loopt halverwege 2017 af. Op 29 mei organiseren we een event en presenteren we de resultaten, de leermomenten en toekomstige visie qua opschaling van projecten en samenwerking. Ook gaan we aan de slag met concrete projecten om deze een stap verder te brengen. De thema’s zijn zowel circulaire economie als duurzame energie. Doelgroep is onder meer gemeenten, woningcorporaties, energiecorparaties en regionale allianties rondom circulaire economie.

Locatie: Kerk Boothstraat, Boothstraat 7, Utrecht Centrum. Klik hier voor meer info.

12 oktober EBU-jaarcongres Get Connected

Get Connected is het jaarcongres van de EBU. Op 12 oktober zullen ook circulaire koplopers/marktpartijen met elkaar verbonden worden. Twee keer per jaar organiseert het EBU een netwerkbijeenkomst Get Connected.  Wilt u bij een bijeenkomsten aanwezig zijn, u kunt zich hier aanmelden als geïnteresseerde. Men geeft ook het magazine Get Connected uit en een nieuwsbrief, met relevante update informatie.

Locatie: wordt nader bekend gemaakt, houd de agenda van de EBU in de gaten!

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI