Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Natura 2000

Natura 2000

16/08/2011 – In de provincie Utrecht liggen negen Europese top natuurgebieden: de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn heel bijzonder op Europese schaal, vanwege de aanwezigheid van zeldzame planten of dieren.

Elk gebied is uniek, samen maken alle gebieden een Europees natuurnetwerk. Om deze gebieden officieel aan te wijzen worden aanwijzingsbesluiten opgesteld, waarin de begrenzing en de natuurdoelen worden vastgesteld. Daarnaast wordt voor alle gebieden een beheerplan opgesteld. De NMU is betrokken bij het opstellen van deze beheerplannen.

Het opstellen van de beheerplannen heeft vertraging opgelopen. Er is daardoor nog geen definitief beheerplan vastgesteld, wel worden in de meeste gebieden plannen gemaakt. Belangrijke voorwaarde voor het bereiken van de natuurdoelen in veel Natura 2000 gebieden is terugdringen van de belasting op het gebied met stikstof (stikstofdepositie). Stikstof komt van wegverkeer, industrie en de landbouw (ammoniak uit mest). Landelijk wordt gewerkt aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), dit is naar verwachting eind 2011 gereed. Daarna kunnen de beheerplannen worden afgerond.

Update per gebied

Voor Botshol en voor Kolland en Overlangbroek heeft de provincie al enige tijd geleden concept-beheerplannen naar de minister gestuurd, deze zijn echter nog niet vastgesteld.
Het opstellen van het beheerplan voor Groot-Zandbrink ligt momenteel stil, in afwachting van de landelijke afspraken rondom stikstof.
Voor de overige gebieden heeft een buurprovincie het voortouw in het maken van het beheerplan. Voor het Binnenveld is dat Gelderland en ook hier stagneert het maken van een beheerplan. Er is vooral discussie over de haalbaarheid van de natuurdoelen en aankoop van gronden. De NMU blijft aandringen op het halen van de doelen, namelijk blauwgrasland en trilveen. We doen dat samen met actieve vrijwilligers uit Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal én met Staatsbosbeheer.

Voor het gebied Oostelijke Vechtplassen neemt de NMU deel in een klankbordgroep voor het beheerplan, ook hier is het plan nog niet gereed. De provincie Noord-Holland is trekker van dit plan.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI