Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan wordt gedetailleerd geregeld voor welke functies gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Daarnaast wordt geregeld waar en tot hoe hoog gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is een belangrijk plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Sinds 1 januari  2010 moeten nieuwe bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst worden. Oudere plannen zijn vaak terug te vinden via de website van de gemeente.

Het bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • de toelichting: waarin de visie of voorgenomen ontwikkeling wordt beschreven en de ruimtelijke onderbouwing is opgenomen;
  • de regels: waarin de planregels voor gebruik en bouwen zijn opgenomen;
  • de verbeelding: betreft het kaartmateriaal.

Voor een uitgebreide beschrijving over het bestemmingsplan kunt u terecht op de website van het Kenniscentrum Infomil.

Procedure

De procedure voor een bestemmingsplan bestaat uit twee delen: de voorbereiding en de wettelijke procedure. Tijdens de voorbereiding kan een Nota van Uitgangspunten of ander visiedocument opgesteld worden. Dit is niet verplicht. Tijdens de voorbereiding dienen wel de noodzakelijke onderzoeken voor de ruimtelijke onderbouwing uitgevoerd te worden.

De wettelijke procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan (of concept-ontwerp). Deze fase is niet verplicht en hangt af van de mate waarin een bestemmingsplan invloed heeft om de omgeving. Indien weinig tot geen effecten te verwachten zijn, kan een gemeente besluiten deze fase over te slaan. Tijdens de terinzagelegging van 6 weken kunnen burgers een inspraakreactie indienen en belanghebbende instanties een overlegreactie. Op basis van deze reacties kan de gemeente besluiten het bestemmingsplan te wijzigen.

Na eventuele aanpassingen legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gedurende zes weken. Deze fase is verplicht en wordt gezien als start van de officiële procedure. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze op het plan indienen. De gemeente reageert op deze zienswijzen door middel van het opstellen van een Nota van beantwoording/Nota zienswijzen. Vervolgens wordt het bestemmingsplan op basis van deze nota (gewijzigd) vastgesteld door de gemeenteraad.

Personen die een zienswijze hebben ingediend en niet tevreden zijn met de verwerking hiervan, kunnen vervolgens beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van belang hierbij is dat:

  • er alleen beroep ingediend kan worden door personen die een zienswijze hebben ingediend;
  • de Raad van State voornamelijk kijkt of er geen procedurefouten gemaakt zijn, of alle onderzoeken uitgevoerd zijn en of alle belangen meegewogen zijn. De Raad van State maakt geen inhoudelijke keuzes.

In onderstaand schema is de procedure van het bestemmingsplan weergegeven.

schema

 

Bron: www.capelleaandenijssel.nl

Nicolette BuiterLinkedin profiel van Nicolette Buiter
Juridisch medewerker RO & milieu
Telefoonnummer: 06 41 525 784
n.buiter@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI