Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten

Via de Wet natuurbescherming wordt de gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden geregeld (Europees belang). Onder de oude Natuurbeschermingswet vielen ook de beschermde natuurmonumenten. Deze bescherming is echter met de ingang van de nieuwe Wet natuurbescherming vervallen. Het is aan de individuele provincies om te beslissen of ze door willen gaan met de bescherming van deze natuurmonumenten.

Wat betreft gebiedsbescherming heeft de Wet natuurbescherming tot doel het beschermen van terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te worden opgesteld met daarin de natuurdoelen voor dat specifieke gebied en wat er nodig is om die doelstellingen te halen. Bij bescherming van Natura 2000-gebieden staat de  ‘gunstige staat van instandhouding’ van natuurlijke habitats en soorten centraal. Binnen de Wet natuurbescherming geldt een vergunningenstelsel voor schadelijke handelingen. Dit houdt onder meer in dat er bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan onderzocht moet worden of de ontwikkeling geen negatieve effecten zal hebben op de gunstige staat van instandhouding.

De begrenzing van Natura 2000-gebieden is hier te vinden.

Meer informatie over Natura 2000-gebieden is te vinden op deze website.

Nationaal Natuurwerk (NNN)

Het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden noemen we het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Dit netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In het Natuurpact hebben de provincies met het rijk afgesproken om tot 2027 80.000 hectare natuur in te richten.

Het NNN is opgenomen in de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. Hierin verplicht de Provincie Utrecht gemeenten om de gronden die aangewezen zijn als NNN te beschermen. Dit kan door in het bestemmingsplan een passende bestemming op te nemen met beschermde regels op het gebied van gebruik, bouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden. De begrenzing van het NNN is te vinden op de interactieve kaart van de Provincie Utrecht.

 

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI