Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Energie besparen, opslaan, opwekken

Energie besparen, opslaan, opwekken

Een mondiaal klimaatakkoord ondertekend in Parijs (december 2015), een Nationale Energieagenda (december 2016) en en de Provinciale Energieagenda (september 2016). Deze verdragen en het toenemende maatschappelijke besef van urgentie rond klimaatverandering zorgen ervoor dat energiebesparing en duurzame energieopwekking de komende jaren een hoge vlucht gaan nemen. De energietransitie is immers een speerpunt van de provincie Utrecht.

Inzetten op alle duurzame bronnen

Die Energieagenda is geen overbodige luxe, aangezien we in Utrecht een schamele 2% van ons energieverbruik duurzaam opwekken (meting NMU zomer 2016). Daarmee blijven we ver achter bij andere provincies. Om de doelstelling te halen (10% duurzame energie in 2020, energieneutraal in 2040) zullen we inzetten op álle duurzame bronnen: wind, zon, biomassa en geothermie. Om volledig onafhankelijk te worden van fossiele energie, moeten we én stevig inzetten op besparing, opslag én opwekking van duurzame energie. Waarbij het niet of-of-of is, maar én-én-én!

De NMU ambieert een duurzaam Utrecht waarin wonen, werken en reizen klimaatneutraal zijn.  Waarin Utrecht zuinig omgaat met energie en grondstoffen en in de overgebleven energiebehoefte voorziet met hernieuwbare bronnen. We zetten in op grootschalige en ambitieuze energiebesparing, energieopslag en energieopwekking.

Energietransitie

Om de energietransitie mede vorm te geven moeten we heldere keuzes te maken. Als NMU willen we de energievraag en -productie dicht bij elkaar brengen. Dit doen we door de verschillende  belangen zorgvuldig af te wegen en het  voortouw te nemen in de discussie. Zo kunnen we met breed gedragen voorstellen en oplossingen komen. Wij kiezen voor een intermediaire en faciliterende rol. En waar mogelijk bemiddelen we tussen ontwikkelaars, burgers en natuurorganisaties.

NMU als intermediair

We fungeren als aanspreekpunt voor lokale natuur- en milieuorganisaties. De NMU coördineert en stemt af met haar achterban van (lokale) natuur en milieuorganisaties, om tot gezamenlijke standpunten te komen. De NMU vervult indien nodig een bemiddelende rol en denkt mee over compenserende maatregelen voor bijvoorbeeld nieuwe windparken. Voor alle duidelijkheid: we zetten ons in om samen met alle natuur- en milieuorganisaties één geluid te laten horen. Tegelijkertijd respecteren we de mening van de afzonderlijke organisaties, en zorgen we ervoor dat de diverse standpunten worden gebundeld en het proces zorgvuldig en ordentelijk verloopt.

Onderstaande afbeelding laat zien wat we doen. Klik op een icoontje om te weten te komen wat we doen en bij welke samenwerkingsprojecten we betrokken zijn.

NMU en energie infographic-energie-thematisch-3

Besparen Nul op de meter Label stappen Opwekken Zon Biomassa Wind Geothermie

 

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI