Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Vergroening Utrechtse singels

Vergroening Utrechtse singels

Utrechtse singel wordt groene slinger

Het groener en aantrekkelijker maken van de Stadsbuitengracht is een idee van bewoners die zich verenigd hebben in de Initiatiefgroep Vergroening Singel. Vergroening Stadsbuitengracht Utrecht is een pilotproject om de ecologische kwaliteit en beeldkwaliteit van de historische singel te verbeteren. Tussen de Tolsteegbrug en de Weerdbrug komen op verschillende locaties wilgentenenbollen gevuld met waterplanten en een aantal drijvende eilanden met moerasplanten. Aan de Maliesingel komt een natuurvriendelijke oever. Diverse andere maatregelen zijn nog in voorbereiding, zoals een ecologisch kunstproject en meer fauna-uittreedplaatsen. De maatregelen passen goed in de opzet van het Wijkwaterplan Binnenstad. De wensen van bewoners, de verschillende gebruiksfuncties (o.a. recreatie) en de randvoorwaarden vanuit cultuurhistorie, vaarwegbeheer en waterbeheer, worden gecombineerd met de belangen van natuur, ecologie en schoon water.

vergroening stadsbuitengracht utrecht

De plannen zijn uitgewerkt door de Initiatiefgroep Vergroening Singel, de gemeente Utrecht en het waterschap. Voorlopig gaat het om een pilot voor drie jaar. De Initiatiefgroep blijft deze periode het centrale aanspreekpunt en zorgt ervoor dat vrijwilligers het onderhoud en klein beheer doen. Parallel aan dit project start er een proef met mosselen en onderwaterplanten van ecologisch adviesbureau Waardenburg. Ook deze pilot is bedoeld om de waterkwaliteit en de ecologie in het water te verbeteren. Reden voor de gemeente en het waterschap om beide projecten te realiseren. Een opmaat naar de Utrechtse singel als groene slinger, met actieve bewoners die helpen bij het beheer.

Voorbeeldfunctie voor ruimtelijke adaptatie

Utrecht_vergroening_stadsbuitengrachtGroene oevers en stromend, schoon water zijn belangrijk voor de leefbaarheid en ecologische kwaliteit in de stad. Klimaatverandering zorgt voor meer heftige regenbuien, langere droge perioden en meer hitte in de stad. Meer en gevarieerd groen helpt tegen wateroverlast, houdt het vast voor droge perioden, zorgt voor verkoeling, een schoner milieu en betere leefomstandigheden voor mensen, dieren en planten.

Het project voor vergroening van de Stadsbuitengracht is een voorbeeld van hoe doelen op het gebied van ecologische kwaliteit en behoud van monumentale waarden van de omgeving, gekoppeld kunnen worden aan doelen met betrekking tot meer groen en ruimtelijke adaptatie.

Het is daarnaast een voorbeeldproject van een project dat wordt geïnitieerd en uitgevoerd door bewoners zelf. In de stappen Weten, Willen en Werken uit de Deltabeslissing heeft het project betrekking op alle drie de stappen. Het is een uitvoeringsproject en heeft daarmee dus betrekking op Werken, maar tegelijkertijd is een belangrijk doel om het onderwerp ruimtelijke adaptatie ook zichtbaar te maken in de openbare ruimte voor een breder publiek, daarmee draagt het ook bij aan Weten en Willen.

Geleerde lessen Vergroening Stadsbuitengracht Utrecht

Het project Vergroening Stadsbuitengracht vergt een lange adem. De eerste ideeën ontstonden in 2013 en pas in 2016 kon begonnen worden met de uitvoering van de eerste stappen. Deze tijdsdoorloop had met name te maken met dat een deel van de Stadbuitengracht monumentaal erfgoed is. Dat betekent dat niet alles mag en mogelijk is. Daarnaast betreft het project een bewonersinitiatief en de ervaring leert dat de tijd die bewoners aan een initiatief kunnen besteden, naast andere activiteiten, beperkt is.

Utrecht_vergroening_stadsbuitengracht2In 2016 zijn de eerste maatregelen uitgevoerd. Factoren die hebben bijdragen aan dit succes zijn dat er onder de bewoners in het initiatief ook bewoners zaten die professional met dit onderwerp bezig zijn of een relevant netwerk hebben.

Daarnaast was er vanuit HDSR en vanuit de gemeenten veel steun voor het initiatief. Het hebben van contacten met ambtenaren met een visie en vertrouwen in het plan heeft erg geholpen. Daardoor ontstond er ruimte voor het kijken naar wat er wél mogelijk was en het denken in oplossingen.

Tot slot is het belangrijk in gesprek te blijven; dit neemt eventueel wantrouwen ten aanzien van plannen weg.

Ambitie gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken samen aan schoner en gezonder water. Ze nemen maatregelen om urgente knelpunten op te lossen, zoals wateroverlast. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de wijkwaterplannen, als onderdeel van de aanpak om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Een wijkwaterplan geeft voor elke watergangen het streefbeeld en maatregelen die knelpunten oplossen.

Meer info

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI