Nieuwe leden Raad van Toezicht – Natuur en Milieufederatie Utrecht

De Natuur en Milieufederatie Utrecht zoekt twee leden voor haar Raad van Toezicht. Zet je in voor Natuur en Milieu in Utrecht!

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is op zoek naar een algemeen lid met het aandachtsveld financiën en een algemeen lid met het aandachtsveld juridisch. Onderschrijf je de missie van de NMU om met passie te werken aan een mooie en duurzame provincie Utrecht? Lees dan snel verder.

De RvT is een veelzijdige groep van professionals die in een prettige, constructieve en open sfeer integraal toezicht houdt op het bestuur. Ook functioneert de RvT als klankbord en strategische sparringpartner voor het bestuur. De RvT komt ca. 4 keer per jaar bijeen en gaat jaarlijks op een inspirerende excursie samen met de Raad van Advies van de NMU. Het betreft een onbezoldigde functie.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de NMU, op het door de directie gevoerde beleid, op het financiële beheer en op het functioneren van de directie. De RvT functioneert daarnaast als strategisch en inhoudelijk sparringpartner van de directie. De RvT heeft geen externe vertegenwoordigende rol. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de Raad, ze zijn deskundig en betrokken bij de diverse werkvelden van de NMU. De RvT-leden hebben geen actieve bestuurlijke verantwoordelijkheid (wethouder, gedeputeerde, statenlid) bij de provincie Utrecht of bij een gemeente in de provincie. De raad vergadert 4 tot 5 maal per jaar.

 

Samenstelling

De huidige RvT bestaat uit zeven leden. De samenstelling is zodanig dat zowel organisatorische en bestuurlijke kennis en ervaring als ook specifieke vakgebieden als natuur, financiën en vastgoed op kwalitatief hoog niveau vertegenwoordigd zijn. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn. Minimaal drie van de leden van de RvT zijn afkomstig uit het netwerk van lokale organisaties waarmee de NMU in verbinding staat. Daarnaast streeft de Raad wat betreft samenstelling naar diversiteit in levensfase, geslacht, achtergrond en ervaring.

 

Profiel van de leden

Met het oog op de kerntaken van de RvT is onderstaand profiel opgesteld voor de leden, op individueel en collectief niveau. In algemene zin is het van belang dat de leden van de RvT de doelstellingen van de stichting onderschrijven en de rol en positie van de NMU. Daarbij geldt voor elk lid:

  • Heeft een actieve rol in een lokale natuur- of milieuorganisatie en/of bestuurlijke of toezichthoudende ervaring.
  • Heeft duidelijk affiniteit met de rol, doelstelling en activiteiten van de NMU.
  • Is vanuit een helicopterview strategisch gesprekspartner voor het bestuur.
  • Heeft een luisterend oor, stelt zich positief-kritisch op en staat open voor feedback.
  • Is bereid kennis en ervaring onafhankelijk en belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie.
  • Woont en/of werkt in de provincie Utrecht en/of heeft een sterke band met de provincie en heeft voldoende tijd om de vergaderingen van de RvT bij te wonen.

 

Als collectief beschikt de RvT over kennis en ervaring op de volgende terreinen:

  • bestuur van en toezicht op een maatschappelijke organisatie
  • financiën, personeelszaken, juridisch en communicatiestrategie
  • het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld waarin de NMU opereert
  • de actuele duurzaamheidsopgaven op de thema’s klimaat, natuur en gezonde leefomgeving.

 

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en het vastgestelde rooster van aftreden wordt gezocht naar twee algemene leden die mede vorm gaan geven aan de ambitie en opgave waar de NMU de komende periode voor staat. Voor een van de leden geldt dat het lid financiële kennis en ervaring meebrengt en het andere lid juridische e/o bestuurlijke kennis en ervaring.

Spreekt de functie je aan, dan zien we uit naar je reactie!

 

De NMU

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht werkt aan een mooie en duurzame provincie Utrecht: een klimaatneutrale provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een gezonde leefomgeving. De NMU geeft in de provincie Utrecht een krachtige stem aan de kwetsbare waarden van natuur, klimaat en landschap. Wij werken samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan natuur- en klimaatinitiatieven. Het Bestuur van de NMU, bestaande uit de directeur en de adjunct-directeur, geeft leiding aan de organisatie met ca 21 vaste medewerkers.

 

Nadere informatie:

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de NMU: www.nmu.nl. Ook kun je contact opnemen met Christel Jacobs via c.jacobs@nmu.nl of via 06 43603393.

Reacties met een CV en korte motivatie zien wij graag tegemoet. Stuur je reactie aan Christel Jacobs op c.jacobs@nmu.nl.

 

NB: Wij geloven in de kracht van verschillen en een diverse samenstelling van ons bestuur. Dus juist als u zich nog niet vertegenwoordigd voelt binnen de natuur- en milieubeweging, nodigen we u van harte uit om contact op te nemen!