Lid Raad van Toezicht Natuur en Milieufederatie Utrecht

Vacatures Raad van Toezicht Natuur en Milieufederatie Utrecht
Vanwege het bereiken van het einde van de benoemingsduur van enkele leden van onze Raad van Toezicht ontstaan het komend jaar enkele vacatures in de RvT, op de aandachtsvelden financiën, energie, stedelijke ontwikkeling en landbouw. Geïnteresseerde kandidaten worden van harte uitgenodigd om te reageren.

De NMU
De Natuur- en Milieufederatie Utrecht werkt aan een mooie en duurzame provincie Utrecht: een provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. De NMU geeft in de provincie Utrecht een krachtige stem aan de kwetsbare waarden van natuur, milieu en landschap. En wij werken samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan natuur en milieuvriendelijke initiatieven. Het Bestuur van de NMU, bestaande uit de directeur en de adjunct-directeur, geeft leiding aan de organisatie met 15 vaste medewerkers. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de NMU, op het door de directie gevoerde beleid, op het financiële beheer en op het functioneren van de directie. Ook adviseert de RvT de directie over inhoudelijke en strategische onderwerpen. De RvT heeft geen externe vertegenwoordigende rol.

Raad van Toezicht
Functioneren van de Raad: De RvT functioneert op afstand, als toezichthouder en als strategisch en inhoudelijk adviseur van de directie. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de Raad, ze zijn deskundig en betrokken bij de diverse werkvelden van de NMU. De raad vergadert 4 tot 5 maal per jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.

Samenstelling: Met het oog op de kerntaken van de RvT is onderstaand profiel opgesteld voor de leden, op individueel en collectief niveau. Minimaal drie van de maximaal 11 leden van de RvT zijn afkomstig uit het netwerk van lokale organisaties waarmee de NMU in verbinding staat. Daarnaast streeft de Raad wat betreft samenstelling naar diversiteit in levensfase, geslacht, achtergrond en ervaring.

Profiel van de leden. De leden van de RvT:
– zijn betrokken bij natuur, landschap en milieu in de provincie Utrecht
– beschikken over kennis en netwerk op 1 of meer van thema’s waarop de NMU actief is
– hebben duidelijke affiniteit met de rol, doelstelling en activiteiten van de NMU
– zijn vanuit een helicopterview strategisch gesprekspartner voor het bestuur
– hebben een luisterend oor, stellen zich positief-kritisch op en staan open voor feedback
– hebben voldoende tijd om de vergaderingen van de RvT bij te wonen; de functie met de portefeuille financiën vereist een iets grotere tijdsinvestering en actievere inzet
– hebben geen bestuurlijke verantwoordelijkheid (wethouder, gedeputeerde, statenlid) bij de provincie Utrecht of gemeenten in de provincie
– worden voor een periode van 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming

Als collectief beschikt de RvT over kennis en ervaring op de volgende terreinen:
– bestuur van en toezicht op een maatschappelijke organisatie
– financiën en personeelszaken
– het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld waarin de NMU opereert
– diverse achtergrond bij overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen
– kennis van de actuele duurzaamheidsopgaven op de thema’s energie, landbouw, natuur en landschap, circulaire economie, klimaatadaptatie, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling
– communicatiestrategie.

De RvT is een veelzijdige groep van professionals die in een prettige, constructieve sfeer ieder hun eigen expertise inbrengen. In hun interactie met de directie dragen zij bij aan belangrijke vraagstukken en aan de NMU als stabiele NGO, die met passie werkt aan een mooi, gezond en duurzaam Utrecht.

Wij geloven in de kracht van verschillen en een diverse samenstelling van ons bestuur. Dus juist als u zich nog niet vertegenwoordigd voelt binnen de natuur- en milieubeweging, nodigen we u van harte uit om contact op te nemen!

Nadere informatie:
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de NMU: www.nmu.nl. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, Olav-Jan van Gerwen (oj.v.gerwen@kpnmail.nl of 06 52524546) of met de directeur van de NMU, Joris Hogenboom, 06 4399 3582.

Reacties met een CV en korte motivatie zien wij graag tegemoet voor 20 december.