Valuta voor veen

Boeren bestrijden CO2-uitstoot en verkopen de credits

Valuta voor Veen

We willen met Valuta voor Veen bodemdaling voorkomen door veengebieden te  helpen vernatten en zo het broeikaseffect tegen te gaan.

Valuta voor Veen is een regionaal systeem voor CO₂-compensatie door de uitstoot van het veenweidegebied te beperken. Boeren in het veenweidegebied nemen op hun bedrijf maatregelen om hun percelen te vernatten. Daarmee wordt bodemdaling en CO₂-uitstoot voorkomen. Deze vermindering van CO₂-uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO₂-credits  aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO₂-uitstoot willen compenseren.

Wat doet de NMU?

De NMU heeft in het najaar van 2018 een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen voor Valuta voor Veen in Utrecht. Het project compenseert agrariërs die hun waterpeil verhogen om de CO-uitstoot te verminderen. We spraken met verschillende overheden, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Ook hebben we verkend welke maatregelen boeren het beste kunnen nemen om hun percelen te vernatten om bodemdaling en CO₂-uitstoot te verminderen.

Op basis van de uitkomsten concludeerden we dat Valuta voor Veen een kansrijk model is voor het veenweidegebied in het westen van het land. We willen daarom er graag verder mee aan de slag en bereiden daarom een tweede fase voor. Hierin willen we met bedrijven bespreken onder welke voorwaarden zij CO₂-certificaten zouden willen kopen volgens het Valuta voor Veen model. Daarnaast voeren we in de tweede fase verdiepende gesprekken met boeren. Aansluitend hierop willen we een pilotproject voor Valuta voor Veen in Utrecht gaan ontwikkelen.

Wil je meer weten over Valuta voor Veen, neem dan contact op met Max Zevenbergen.

Tags:
Profiel Max Zevenbergen

Max Zevenbergen

Landelijk gebied en groene ruimte