Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Binnen het omgevingsrecht regelen twee wetten de vormgeving van ruimtelijke plannen: de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze Wro en Wabo zullen naar verwachting per 1 juli 2022 vervangen worden door de Omgevingswet. Hieronder volgt een beschrijving van deze drie wetten.

Wet- en regelgeving

Binnen het omgevingsrecht regelen twee wetten de vormgeving van ruimtelijke plannen: de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wetten beschrijven we hieronder verder. Alle wetten zijn digitaal te raadplegen via http://wetten.overheid.nl

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Deze wet vormt de basis voor alle ruimtelijke plannen in Nederland. In de ruimtelijke ordening kunnen de volgende instrumenten gebruikt worden: structuurvisie, bestemmingsplan, beheersverordening en exploitatieplan. Het belangrijkste instrument voor burgers is het bestemmingsplan. Elk ruimtelijk plan dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Meer informatie over de Wet ruimtelijke ordening en de bijbehorende instrumenten is te vinden op de website van het Kenniscentrum InfoMil.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wabo geldt per 1 oktober 2010 en heeft het begrip ‘omgevingsvergunning’ geïntroduceerd. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Klik hier voor een uitleg over de omgevingsvergunning en bijbehorende procedures. Meer informatie over de Wabo is te vinden op de website van het Kenniscentrum InfoMil.

Omgevingswet per januari 2023 (naar verwachting)

Momenteel is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties druk bezig om vorm te geven aan de nieuwe Omgevingswet. Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid het omgevingsrecht eenvoudiger maken door tientallen wetten en honderden regelingen in één wet samen te voegen. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet zal op 1 juli 2022 in werking treden en de Wro en de Wabo geheel vervangen.

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. 

Tags:

Voor meer informatie: