Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

Met onze activiteiten voor duurzame landbouw willen we duurzame innovaties en landbouwinitiatieven stimuleren en de kloof tussen boer en consument verkleinen.

De landbouw is een belangrijke bedrijfstak. Boeren produceren voedsel en onderhouden het landschap. Als grootste grondgebruiker in Utrecht heeft de moderne landbouw ook een grote impact op de Utrechtse natuur en de leefomgeving van mensen. Natuurgebieden lijden onder vermesting en verzuring door de uitstoot van stikstof en ammoniak uit mest. Verlaging van waterpeilen voor de landbouw leidt tot verdroging in natuurgebieden en bodemdaling in het veenweidegebied. Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen hebben effect op de waterkwaliteit en het waterleven. Als gevolg van schaalvergroting en monoculturen neemt de biodiversiteit in het landelijk gebied af.

Wat doet de NMU?

Door middel van verschillende activiteiten en projecten levert de NMU een bijdrage aan de verduurzaming van de landbouw. We denken mee over het provinciale landbouwbeleid en werken samen met partners aan de versnelling van de natuurinclusieve landbouw in de provincie. Dit doen we op basis van ons Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur (link opnemen naar actieplan).

We werken aan verschillende innovatieve thema’s gericht op verduurzaming van de sector en een grotere betrokkenheid van consumenten bij hun eigen voedselproductie. Zie de projectpagina’s voor meer informatie over deze onderwerpen (en dan links opnemen naar gemeenschapslandbouw, Valuta voor Veen, Voedselbossen.

Netwerk van duurzame boeren

We hebben een netwerk opgebouwd van duurzame boeren in de provincie Utrecht: boeren die in hun bedrijfsvoering al zoveel als mogelijk inzetten voor biodiversiteit, landschap, verbetering van de waterkwaliteit of de besparing van energie. Dit netwerk betrekken we bijvoorbeeld bij projecten of het organiseren van excursies of bijeenkomsten. Er kunnen zich nog meer boeren bij dit netwerk aansluiten.

Heb jij hier interesse in? Neem dan contact op met Max!

Profiel Pauline van Norden X

Pauline van Norden X

Projectleider Duurzame Transities