Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan regelt gedetailleerd voor welke functies gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Daarnaast regelt het waar en tot hoe hoog gebouwd mag worden. Hieronder volgt een beschrijving van het ontwerp en de procedure rond de totstandkoming van een bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is een belangrijk plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Sinds 1 januari  2010 moeten nieuwe bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst worden. Oudere plannen zijn vaak terug te vinden via de website van de gemeente.

Het bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • de toelichting: een beschrijving van de visie of voorgenomen ontwikkeling en de ruimtelijke onderbouwing;
  • de regels: de planregels voor gebruik en bouwen;
  • de verbeelding: kaartmateriaal waarin het gebied en de functies van het gebied worden aangeduid.

Voor een uitgebreide beschrijving over het bestemmingsplan kunt u terecht op de website van het Kenniscentrum Infomil.

Procedure

De procedure voor een bestemmingsplan bestaat uit twee delen: de voorbereiding en de wettelijke procedure.

Tijdens de voorbereiding kan een Nota van Uitgangspunten of ander visiedocument opgesteld worden. Dit is niet verplicht. Tijdens de voorbereiding dienen wel de noodzakelijke onderzoeken voor de ruimtelijke onderbouwing uitgevoerd te worden.

De wettelijke procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan (of concept-ontwerp). Deze fase is niet verplicht en hangt af van de mate waarin een bestemmingsplan invloed heeft op de omgeving. Indien weinig tot geen effecten te verwachten zijn, kan een gemeente besluiten deze fase over te slaan. Tijdens de terinzagelegging van 6 weken kunnen burgers een inspraakreactie indienen. Op basis van deze reactie kan de gemeente besluiten het bestemmingsplan te wijzigen.

Na eventuele aanpassingen legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gedurende zes weken. Deze fase is verplicht en wordt gezien als start van de officiële procedure. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze op het plan indienen. De gemeente reageert op deze zienswijzen door middel van het opstellen van een Nota van beantwoording/Nota zienswijzen. Vervolgens wordt het bestemmingsplan op basis van deze nota (gewijzigd) vastgesteld door de gemeenteraad.

Personen die een zienswijze hebben ingediend en niet tevreden zijn met de verwerking hiervan, kunnen vervolgens beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de hoogste bestuursrechter in Nederland). Van belang hierbij is dat:

  • u belanghebbende bent;
  • er alleen beroep ingediend kan worden door personen die een zienswijze hebben ingediend;
  • de Raad van State voornamelijk kijkt of er geen procedurefouten gemaakt zijn, of alle onderzoeken uitgevoerd zijn en of alle belangen meegewogen zijn. De Raad van State maakt geen inhoudelijke keuzes.

In onderstaand schema is de procedure van het bestemmingsplan weergegeven.

bestemmingsplan
Bron: www.capelleaandenijssel.nl

 

Tags:

Voor meer informatie: