Zonnebijeenkomsten LaMi en NMU hebben effect!

maart 29, 2017

Zonnebijeenkomsten LaMi en NMU hebben effect!

Driekwart van de ondervraagde agrariërs geeft aan dat het bijwonen van een informatieavond over zonneprojecten hen geholpen heeft bij het nemen van een besluit over de aanschaf van zonnepanelen. Dit werd gemeten in een enquête die ruim een jaar na de informatieavond gehouden werd onder de deelnemers.

Eind 2015 organiseerden gemeenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West twee bijeenkomsten voor agrariërs uit de provincie Utrecht. Tijdens de bijeenkomsten waren verschillende deskundigen aanwezig die vertelden over de mogelijkheden om zonne-energieprojecten te realiseren op agrarische gebouwen. Een aantal voorbeeldprojecten werden toegelicht. Daarnaast waren ook adviseurs en ervaringsdeskundigenaanwezig om vragen te beantwoorden. Uit de 21 reacties op de enquête blijkt dat de meeste agrariërs echt iets aan de bijeenkomst hebben gehad.

Agenda Vitaal Platteland

De informatiebijeenkomsten werden georganiseerd in het kader van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht, gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West werken hierbij samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Enquête

De enquête werd verzonden naar de ruim 70 geïnteresseerden die zich destijds voor de bijeenkomsten hadden aangemeld. Het doel was te achterhalen wat het effect was van de bijeenkomsten. Uit de reacties blijkt dat deze zeker in een informatiebehoefte voorzien. Een groot deel van de agrariërs heeft na de avond niet alleen contact opgenomen met een van de deskundigen of ondersteunende partijen die op de avond aanwezig waren. Meer dan de helft van de respondenten heeft naar aanleiding daarvan ook offertes aangevraagd.

Resultaat

Michiel van Liere, wethouder van de gemeente Houten en spreker op één van de avonden vertelt: ” Het is goed om te zien dat deze bijeenkomsten echt iets bijdragen. Acht van de 21 respondenten hebben inmiddels zonnepanelen aangeschaft en daarnaast hebben nog zes agrariërs aangegeven dat zij op de langere termijn ook zonnepanelen willen realiseren. Ze wachten nog op financieringsmogelijkheden of sanering van het bedrijfsdak. Van de installaties die nu al gerealiseerd zijn, wekken de meeste voldoende energie op om in het verbruik van het betreffende bedrijf te voorzien. Sommigen wekken zelfs meer op.” Het besluit van overige respondenten om geen panelen aan te schaffen had verschillende redenen. Voor de meesten is het financieel (op dit moment) niet mogelijk. Voor anderen bleek het niet rendabel of was het dak ongeschikt.

Subsidieregelingen

Ook interessant om te weten, is dat vier boeren de aanschaf van zonnepanelen combineerden met het saneren van een asbestdak. Daarbij maakten zij gebruik van de provinciale regeling voor (voormalige) agrarische bedrijven (asbest eraf zonnepanelen erop) en/of een landelijke subsidieregeling voor de sanering van asbest daken. Uit de enquête blijkt bovendien dat de agrariërs ook andere subsidies hebben aangevraagd om zonnepanelen te realiseren, zoals de SDE+ regeling en de POP3 regeling voor jonge landbouwers.

Ondersteuning

De meeste agrariërs geven aan dat zij ook in de toekomst behoefte hebben aan ondersteuning in het aanschaftraject van zonnepanelen. Gebiedscoöperatie O-gen, Programmabureau Utrecht-West en Natuur en Milieufederatie Utrecht proberen deze ondersteuning aan te bieden in de vorm van verschillende bijeenkomsten. Ook in 2017 vond een goedbezochte bijeenkomst plaats over de postcoderoosregeling, waarmee energiecollectieven zonnepanelen kunnen realiseren op een gemeenschappelijk agrarisch dak.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om zelf energie op te wekken of wil je een informatiebijeenkomst bijwonen, kijk dan op website van Landbouw en Milieu in Utrecht (LaMi).